→ Kącik logopedyczny

dziewczynka-megafonMowa związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Sprawne posługiwanie się językiem, jest jednym z warunków twórczego i aktywnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Niewątpliwie stan mowy ma ogromny wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi, zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej. Wady wymowy mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych, dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczna.

W trosce o naszych wychowanków i w odpowiedzi na prośby rodziców, wyszliśmy naprzeciw potrzebom dzieci, organizując zajęcia logopedyczne.
We wrześniu w naszym przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy Kwestionariuszem obrazkowym Genowefy Demel. Na podstawie badań wyłaniane są dzieci, które kierowane są na indywidualną terapię logopedyczną.
Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 15 minut i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.

Terapia logopedyczna koncentruje się na:

• Usprawnianiu aparatu mowy poprzez gimnastykę aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
• ćwiczeniach oddechowych – kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
• wywoływaniu głosek;
• automatyzacji wywołanych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach;
• ćwiczeniach słuchu fonematycznego;
• kształtowaniu wrażliwości słuchowej i wzrokowej;
• wzbogacaniu słownictwa.

Praca logopedy opiera się również na współpracy z rodzicami dziecka.
Rodzice mają możliwość kontynuowania pracy z dzieckiem w domu, korzystając m.in. z zeszytów ćwiczeń, w których zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, umieszczany jest w nim materiał językowy oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. Rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń, dostrzegać postępy i chwalić je. Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre
rezultaty.

 

→  Rytmika

perkusjaZajęcia rytmiki rozbudzają w dzieciach zamiłowanie do rytmicznego ruchu, przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki. Rozwijają one również pamięć muzyczną i ruchową, umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów oraz następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Dzieci poprzez rytmikę, mają możliwość wyrażać swe przeżycia i uczucia ruchem. Zajęcia łączące ruch z muzyką poprawiają koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnię dziecka, wzbogacają słownictwo, poprawiają wymowę, a przede wszystkim umuzykalniają je.

Wiek przedszkolny, to niezwykły czas, w którym dziecko uczy się porozumiewać z otoczeniem. W rytmie muzycznym piosenek, wyliczanek, czy skandowanych tekstów tkwią podstawowe elementy języka, które dziecko musi przyswoić, by nawiązać prawidłowy dialog z otoczeniem. W muzyce są zawarte podstawy przyszłej struktury językowej (zwłaszcza elementy związane z tempem, czasem trwania, odpowiednią intonacją i akcentem). Znajduje to również odzwierciedlenie w ruchu ciała. Śpiew, taniec, ruch, słuchanie i muzykowanie, to bardzo ważne zajęcia w naszym przedszkolu – w ten sposób, odwołujemy się do muzycznych i twórczych uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku. Podczas zajęć, staramy się rozwijać twórczą inwencję dziecka np. poprzez improwizacje ruchowe, śpiewanie, granie. Tematyka muzyczna każdych zajęć dobierana jest odpowiednio do pory roku, świąt oraz innych okazji (Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp.). Wprowadzane są również elementy tańców narodowych.

 

→  Religia

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania religii rzymskokatolickiej „ Kochamy naszego Boga”.

 

→  Pedagogika zabawy – KLANZA

Celem tych zajęć, jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie. Pozwala również na wyzwalanie spontanicznej radości z twórczego działania w grupie. Poprzez zabawy (np. rozluźniające, odprężające, ruchowe, taneczne) eliminuje zarówno napięcie mięśni, jak i napięcie psychiczne.

 

→  Język angielski

Zajęcia przeprowadzane są poprzez zabawę. Dzieci uczą się nowych słówek, piosenek, a także wierszyków. Aktywizacja oraz różnorodność wykorzystywanych środków pozwala na oswojenie się z nowym językiem.

 

→  Taniec współczesny

W czasie zajęć dzieci poznają różne rodzaje tańca, np. cha-cha, samba. Tworzone są również układy choreograficzne, które dostosowane są do wieku i możliwości grupy. Dzieci mają również możliwość samodzielnego i kreatywnego zaprezentowania ruchów tanecznych. Zajęcia rozwijają zdolność wyczucia rytmu, a także koordynację ruchową.

 →  Spotkania z książką

W naszym przedszkolu organizowane są również spotkania z autorami książek, podczas których odczytywane są teksty literackie, śpiewane są piosenki, a także prowadzone są rozmowy dotyczące poruszanych w nich zagadnień.Codzienne czytanie tekstów literackich rozwija wyobraźnię dzieci, a także wyrabia w nich nawyk czytania dla przyjemności. Spotkania z książką poszerzają zasób słownictwa oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się. Dzieci wyciągają wnioski z przeczytanych utworów, a także oceniają postawy postaci literackich.

 

→  Bajkoterapia

Metoda ta, polega na czytaniu, bądź opowiadaniu odpowiednio dobranych do sytuacji bajek. Jej wykorzystywanie, polega na radzeniu sobie przez dzieci z sytuacjami trudnymi, jakie ich spotykają. Maria Molicka, autorka wielu bajek terapeutycznych, wyróżnia 3 gatunki bajek terapeutycznych: relaksacyjne, psychoedukacyjne oraz psychoterapeutyczne. Bajkoterapia jest doskonałym sposobem dostarczenia dzieciom wiedzy, pozytywnych wzorców postępowania oraz sposobów myślenia i działania, które pomagają w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.