STATUT

Rodo

SZANOWNI PAŃSTWO

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wejściem w życie rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Państwa, o tym, co wynika z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1), potocznie zwanym ‘RODO’, które  jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH

1.Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców jest Przedszkole Kubuś

Nasze dane kontaktowe:

Adres: ul Rynek 1 20-388 Dominów

Email: przedszkolemarzeń@interia.pl

Telefon: 797 79 14 73

 

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

CEL ORAZ PODSTAWA DO WYKORZYSTYWANIA DANYCH

Dane osobowe dzieci i rodziców uzyskane w związku z uczęszczaniem dzieci do naszej placówki:

będziemy wykorzystywać w następujących celach:

 • przeprowadzenia rekrutacji dzieci, wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów wychowania przedszkolnego, prowadzenia terapii dzieci, oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność przedszkoli, w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (zgodnie z art. 6 ust. lit. c RODO) oraz szczególnych kategorii danych osobowych, tj.  danych o stanie zdrowia dziecka, przyjmowanych lekach  – (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO);
 • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dziecka w ww. celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Prawo Oświatowe jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wykonywania przez naszą placówkę działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę.

ODBIORCY DANYCH

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać :

 • podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych
 • podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawia przepisów prawa

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będziemy wykorzystywać przez okres wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz przez okres, w którym przepisy ustawy Prawo oświatowe nakazują nam przechowywać dokumentację.

PAŃSTWA PRAWA

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich czy organizacjach międzynarodowych.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

Statut Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ” w Dominowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Rynek 1 w Dominowie, w którym funkcjonują 2 oddziały przedszkole:

a) oddział dla dzieci 3-, 4-letnich,

b) oddział dla dzieci 4-, 5-letnich

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Lublinie dnia 04.08.2005r pod nr 0000239188 XI Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Lublinie.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole „KUBUŚ” przy Stowarzyszeniu „Szkoła Marzeń”
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 6 NIP 713-290-48-60, Regon 060056374,

 1. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczątką organu prowadzącego Przedszkole z nazwą określoną w pkt. 4.
 2. Przedszkole Niepubliczne stosuje obowiązujące go postanowienia Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Statut został nadany przez organ prowadzący- Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 1/11/2017 z dnia 6.11.2017r.
 4. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Kubuś w Dominowie przy ul. Rynek1,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Kubuś w Dominowie przy ul.Rynek 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

§ 2.

 

 1. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 do 17.00.
 2. Przerwy w pracy Przedszkola są ustalane przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym w zależności od potrzeb rodziców.
 3. Przewiduje się posiłki : śniadanie, obiad (dwa dania) i podwieczorek.
 4. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 5. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3.

 

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 4.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

2.Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 4 ust.1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę:

a) dziecko widzem i aktorem,

b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec,

c) różne formy plastyczne;

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

§ 5.

Do zadań Przedszkola należy:

1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

3. stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

4. realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

5. zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

8. organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

9. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

10. wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

12. umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

13. rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

14. upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

15. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć;

16. rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

17. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

18. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

19. zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

20. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania wychowanków do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

21. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego;

22. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

 

Rozdział III

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 6.

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

§ 7.

 1. W przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 2. W grupie dzieci może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
 5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 6. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
 7. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.
 8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek opracowanym przez nauczycieli placówki, dostępnym w dokumentacji przedszkola.

§ 8.

Dyrektor Przedszkola powierza grupę opiece nauczycieli:

 1. nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
 2. w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

 

 

§ 9.

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

Rozdział IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

§ 10.

Organami przedszkola są:

 1. Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń”
 2. Dyrektor Przedszkola
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Rada Rodziców

§ 11.

Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” jest organem prowadzącym Przedszkole. Do obowiązków Stowarzyszenia należy:

 1. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola oraz Statutu Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,
 3. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola,
 4. stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola.
 5. występowanie z urzędu w obronie dyrektora, nauczyciela, gdy ustalone dla dyrektora, nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN).

§ 12.

Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dyrektor Przedszkola:

 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola;
 2. opracowuje arkusz organizacji pracy Przedszkola;
 3. gromadzi informacje niezbędne do oceny nauczyciela i jego awansu zawodowego;
 4. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych;
 5. dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 6. umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola,
 7. reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
 8. zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pomoc wychowawcy oraz pozostały personel Przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
 9. realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną;
 10. występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN)

§ 13.

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

 1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) współtworzenie planu pracy przedszkola;

2) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych;

3) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

4) planowanie zająć otwartych dla rodziców,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

7) przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola,

8) ewentualne wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie dyrektora ze stanowiska,

9) Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców,

10) Rada Pedagogiczna ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata. W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem następującego roku szkolnego.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 14.

 1. W Przedszkolu może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań w stosunku do dzieci przez rodzinę i Przedszkole.
 3. Rada Rodziców ma prawo do:

1) wglądu w roczne plany pracy Przedszkola a także do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych,

2) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola,

3) spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 2. Przedszkole czynne jest dla dzieci 10,5 godziny dziennie od 6.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku.
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 8. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
 9. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia danego roku.
 10. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do 30 maja.
 11. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
  – czas pracy oddziałów Przedszkola,
  – liczbę pracowników łącznie,
  – ogólną liczbę dzieci.
 12. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.
 13. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na stronie internetowej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
 14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 15. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 16. W ramach wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziałach przedszkolnych organizowane są zajecia, do których należą:

– rytmika

– religia (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów wyrażoną na piśmie)

– konsultacje logopedyczne

– indywidualna terapia logopedyczna w oparciu o badanie przesiewowe przeprowadzone na początku każdego roku szkolnego.

– zajęcia rozwijające. 

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 2. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
 3. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola.
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 5. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są :
  – z dotacji z budżetu gminy Głusk, – z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,
  – ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, z darowizny na rzecz Przedszkola
 6. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.
 7. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 9. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 2 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne.

 1. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

§ 16.

Grupy międzyoddziałowe

1.Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

2.Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.

3.W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

4.Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17.

 

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku arkusz organizacji.
 3. Nauczyciele Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
 5. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 6. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;

3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

4) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

 

PRAWA PRACOWNIKA 

Pracownik ma prawo do:

1) otrzymywania wynagrodzenia w ustalonym czasie oraz w ustalonej wysokości,

2) urlopu wypoczynkowego,

3) bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

4) podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

5) świadczenia pracy w życzliwej atmosferze zgodnej z zasadami współżycia społecznego

§ 18.

Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. otoczenia opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 3. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystania najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyboru optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 4. kształcenia i wychowywania dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbania o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 6. zindywidualizowania pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 7. prowadzenia obserwacji pedagogicznych;
 8. współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowania rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematycznego informowania o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
 9. rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
 10. tworzenia warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystania pomocy dydaktycznych, udziału w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszania dyrekcji zapotrzebowania, pomocy w zakupie), dbałości o pomoce i sprzęt przedszkolny;
 11. bezstronnego, rzetelnego, systematycznego i sprawiedliwego oceniania umiejętności dzieci. Informowania o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;
 12. wspierania rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 13. organizowania i prowadzenia zebrań z rodzicami, konsultacji oraz indywidualnych kontaktów z rodzicami dzieci;
 14. doskonalenia umiejętności dydaktycznych, aktywnego udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udziału w zajęciach otwartych, uczestnictwa w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 15. aktywnego udziału w życiu przedszkola w tym w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 16. współdziałania z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami (logopedą) w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 17. prawidłowego prowadzenie dokumentacji: opracowywania miesięcznych planów pracy, prowadzenia dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 18. dokonywania ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;
 19. opracowania lub wyboru i przedstawienia programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 20. kierowania się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowania jego godności osobistej;
 21. dbania o wystrój powierzonej opiece sali;
 22. przestrzegania dyscypliny pracy;
 23. przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje pracownicze;
 24. wykonywania czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;
 25. respektowania praw dziecka;
 26. natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 27. niezwłocznego zawiadomienia dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

§ 19.

 1. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
 2. Zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela nauczyciel otrzymuje status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym ( Dz. U z 1997, Nr 88, poz.553, z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział VII

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 20.

1.Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:

1) rodzicami,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodziców, nauczycieli, logopedy, dyrektora przedszkola, pracownika socjalnego, kuratora sądowego.

3. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane będą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.

4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostanie utworzony zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

6. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora i jest bezpłatna.

Rozdział VIII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 21.

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do roku, w którym ukończą 5 lat.
 2. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 lat – przyjmując tolerancję od 3 do 6 miesięcy.
 3. Za szczególny przypadek uznaje się:

1) trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka,

2) losowe zdarzenie w rodzinie dziecka,

3) uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa dziecka,

4) poziom rozwoju dziecka umożliwiający funkcjonowanie w grupie,

 1. samodzielność (dziecko ukończyło trening czystości, podejmuje próby samodzielnego jedzenia, mycia rąk, zdejmowania i ubierania podstawowych części garderoby, rozpoznawania swoich rzeczy, czyszczenia nosa, zna swoje imię).

 

§ 22.

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

1.Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności

6) bezpiecznego pobytu w przedszkolu;

7) opieki i ochrony;

8) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

9) akceptacji jego osoby;

10) podmiotowego traktowania;

11) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;

12) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

13) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

14) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

15) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

16) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

17) spokoju i wypoczynku

18) intymności;

19) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

20) wsparcia ze strony wszystkich pracowników przedszkola w rozwiązywaniu problemów i trudności,

21) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności

22) popełniania błędów

23) zmienności nastrojów.

2.Do obowiązków dziecka należą:

1) szanowanie rówieśników oraz wytworów ich pracy, 2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela, 3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym osobom pracującym w przedszkolu, 4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób, 5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci, 6) dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola, 7) nie oddalanie się od grupy, 8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji, 9) współdziałanie w grupie, 10) stosowanie form grzecznościowych, 11) przestrzeganie zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela, lub innych osób dorosłych, 12) informowanie nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach, 13) dbanie o swój wygląd

3. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Dyrektor przedszkola, Rada pedagogiczna oraz personel przedszkola tworzą warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

5. Wychowankowie przedszkola są objęci dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

Nagrody i kary

§ 23.

1. Szczegółowe warunki dotyczące nagród i kar stosowanych w przedszkolu zawiera odrębny dokument pt. System oceniania zachowań dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś”.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, skreślenia z listy wychowanków

§ 24.

 

1. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,
3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożenie jej w podanym terminie,

4. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5. Przyjęcia dzieci do placówki dokonuje każdorazowo komisja złożona z trzech nauczycieli.

6. Przyjęcie do przedszkola dzieci kontynuujących naukę jest obowiązkowe.

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą:

a) dzieci z terenu gminy Głusk

b) rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz rodzeństwo absolwentów,

c) dzieci rodziców samotnie wychowujących,

d) dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej,

e) dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),

f) dzieci z rodzin, w których zaistniały szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie do przedszkola,

g) dzieci obojga rodziców pracujących

h) dzieci nauczycieli i pracowników zatrudnionych w przedszkolu

8. Karty zgłoszenia dziecka po terminie będą rozpatrywane w sytuacji kiedy placówka będzie posiadała wolne miejsca.

9. Nie zgłoszenie się dziecka do placówki w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na karcie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy.

 

§ 25.

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przedszkola w przypadku gdy:
1) rodzice zalegają z opłatami za przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,
2) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,
3) nastąpi brak współpracy pomiędzy kadrą pedagogiczną a rodzicami/prawnymi opiekunami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka 4) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni

5) rodzice nie przestrzegają rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka),

6) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.

Rozdział IX

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 26.

Prawa i obowiązki rodziców.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania opinii o planowanych działaniach w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,

9) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;

10) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

11) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

12) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;

13) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

14) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4) niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;

5) informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;

6) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

7) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

8) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

9) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

10) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

11) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

12) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

13) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

14) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

15) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

16) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

17) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

18) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

19) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

20) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 27.

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.

2a. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.

4. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem prosimy kierować do wychowawców grupy przed zajęciami ( do godz. 9.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka.

11. Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela.

12. Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola.

 

§ 28.

Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.

2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, całościową garderobę na przebranie. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają spis materiałów i przyborów do zajęć, w które powinno być zaopatrzone dziecko.

4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek.

5. Nauczyciele grup po wspólnym uzgodnieniu z rodzicami mogą ustalić tzw. Dzień Zabawki. Za zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 29.

Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych, konsultacji i zebrań z rodzicami.

Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

a) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

b) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

c) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

– organizację prelekcji, warsztatów z udziałem specjalistów,

– prowadzenie rozmów indywidualnych i konsultacji z nauczycielami,

– organizację zebrań ogólnych i grupowych,

– prowadzenie gazetki dla rodziców;

2. Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

3. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowo przyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

a) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

b) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

c) analizy stosowanych metod wychowawczych;

d) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych.

§ 30.

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola

1. Dotacja z budżetu Gminy Głusk w wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., NR 256, poz.2572 ze zm.)
2. Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Subwencje, darowizny itp.

Postanowienia końcowe

§ 31.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 32.

Statut wchodzi w życie z dniem 06.11.2017r

 
 

Adres

Niepubliczne Przedszkole Kubuś
Dominów
ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 6

Telefon