STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

KUBUŚ” W DOMINOWIE

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 694).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591).

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Rynek 1 w Dominowie, w którym funkcjonują 2 oddziały przedszkole:

a) oddział dla dzieci 3-, 4-letnich,

b) oddział dla dzieci 4-, 5-letnich

 1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Lublinie dnia 04.08.2005r pod nr 0000239188 XI Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Lublinie.
 3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu i posiada pieczęć o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole „KUBUŚ” przy Stowarzyszeniu „Szkoła Marzeń”
Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 6 NIP 713-290-48-60, Regon 060056374,

 1. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczątką organu prowadzącego Przedszkole z nazwą określoną w pkt. 4.
 2. Przedszkole Niepubliczne stosuje obowiązujące go postanowienia Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 3. Niniejszy Statut został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Statut został nadany przez organ prowadzący- Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 1/11/2017 z dnia 6.11.2017r.
 4. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Kubuś w Dominowie przy ul. Rynek1,

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Kubuś w Dominowie przy ul.Rynek 1,

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 

§ 2.

 

 1. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 17.00.
 2. Przerwy w pracy Przedszkola są ustalane przez Dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym w zależności od potrzeb rodziców.
 3. Przewiduje się posiłki : śniadanie, obiad (dwa dania) i podwieczorek.
 4. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.
 5. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta.

 

Rozdział II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

§ 3.

 

 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach wydawanych na ich podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 4.

 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania umiejętności pisania;

12) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania)

 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 4 ust.1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę:

a) dziecko widzem i aktorem,

b) muzyka, śpiew, pląsy i taniec,

c) różne formy plastyczne;

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

10) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne

§ 5.

Do zadań Przedszkola należy:

 1. zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole;

 2. zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb;

 3. stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej;

 4. realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego;

 5. zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego traktowania;

 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania;

 7. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami;

 8. organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej;

 9. dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka;

 10. wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola;

 11. wspomaganie wychowawczej roli rodziców;

 12. umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

 13. rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

 14. upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;

 15. stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie odpowiednich zajęć;

 16. rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 17. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu;

 18. upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska;

 19. zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji;

 20. prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania wychowanków do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

 21. dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego;

 22. kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

 

Rozdział III

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ

OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 6.

 1. Praca opiekuńczo – wychowawcza – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę programową.
 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 3. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 1. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 2. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.

§ 7.

 1. W przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.
 2. W grupie dzieci może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.
 3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.
 4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (wyjścia i wycieczki).
 5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.
 6. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem Przedszkola.
 7. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.
 8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek opracowanym przez nauczycieli placówki, dostępnym w dokumentacji przedszkola.

§ 8.


Dyrektor Przedszkola powierza grupę opiece nauczycieli:

 1. nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,
 2. w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

 

 

§ 9.


Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

Rozdział IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

§ 10.


Organami przedszkola są:

 1. Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń”
 2. Dyrektor Przedszkola
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Rada Rodziców

§ 11.


Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” jest organem prowadzącym Przedszkole. Do obowiązków Stowarzyszenia należy:

 1. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola oraz Statutu Stowarzyszenia,
 2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,
 3. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola,
 4. stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola.
 5. występowanie z urzędu w obronie dyrektora, nauczyciela, gdy ustalone dla dyrektora, nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN).

§ 12.


Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dyrektor Przedszkola:

 1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola;
 2. opracowuje arkusz organizacji pracy Przedszkola;
 3. gromadzi informacje niezbędne do oceny nauczyciela i jego awansu zawodowego;
 4. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych;
 5. dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
 6. umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola,
 7. reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;
 8. zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pomoc wychowawcy oraz pozostały personel Przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
 9. realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną;
 10. zobowiązany jest podawać do publicznej wiadomości do dnia 31 marca zestaw programów wychowania przedszkolnego i podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
 11. występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN)

§ 13.

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

 1. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

1) współtworzenie planu pracy przedszkola;

2) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych;

3) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

4) planowanie zająć otwartych dla rodziców,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

7) przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola,

8) ewentualne wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie dyrektora ze stanowiska,

9) Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców,

10) Rada Pedagogiczna ustala zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata. W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero z początkiem następującego roku szkolnego.

 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek co najmniej 1/3 członków, organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 14.

 1. W Przedszkolu może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań w stosunku do dzieci przez rodzinę i Przedszkole.
 3. Rada Rodziców ma prawo do:

1) wglądu w roczne plany pracy Przedszkola a także do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych,

2) do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola,

3) spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze i dydaktyczne.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.
 2. Przedszkole czynne jest dla dzieci 10 godzin dziennie od 7.00 do 17.00, od poniedziałku do piątku.
 3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
 6. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 7. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.
 8. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
 9. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia danego roku.
 10. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do 30 maja.
 11. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
  - czas pracy oddziałów Przedszkola,
  - liczbę pracowników łącznie,
  - ogólną liczbę dzieci.
 12. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.
 13. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na stronie internetowej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.
 14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 15. W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 16. W ramach czesnego przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, do których należą:

- rytmika

- religia (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów wyrażoną na piśmie)

- konsultacje logopedyczne

- indywidualna terapia logopedyczna w oparciu o badanie przesiewowe przeprowadzone na początku każdego roku szkolnego.

 1. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 2. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.
 3. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola.
 4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
 5. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są :
  - z dotacji z budżetu gminy Głusk, – z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,
  - ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, z darowizny na rzecz Przedszkola
 6. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.
 7. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 8. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
 9. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 2 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne.

 1. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.

§ 16.

Grupy międzyoddziałowe

 1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno – wychowawczych w grupach międzyoddziałowych.

 2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego

w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola.

 1. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.

 2. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek.

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 17.

 

 1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku arkusz organizacji.
 3. Nauczyciele Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne.
 4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.
 5. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.
 6. Do podstawowych obowiązków pracownika należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;

2) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z dziećmi, rodzicami, zwierzchnikami oraz współpracownikami;

3) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;

4) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

5) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.

§ 18.


Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

 1. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. otoczenia opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
 3. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystania najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyboru optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
 4. kształcenia i wychowywania dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
 5. dbania o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
 6. zindywidualizowania pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 7. prowadzenia obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupie 5- latków;
 8. współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowania rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematycznego informowania o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu;
 9. rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
 10. tworzenia warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystania pomocy dydaktycznych, udziału w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszania dyrekcji zapotrzebowania, pomocy w zakupie), dbałości o pomoce i sprzęt przedszkolny;
 11. bezstronnego, rzetelnego, systematycznego i sprawiedliwego oceniania umiejętności dzieci. Informowania o jego osiągnięciach lub brakach rodziców;
 12. wspierania rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 13. organizowania i prowadzenia zebrań z rodzicami, konsultacji oraz indywidualnych kontaktów z rodzicami dzieci;
 14. doskonalenia umiejętności dydaktycznych, aktywnego udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udziału w zajęciach otwartych, uczestnictwa w konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego;
 15. aktywnego udziału w życiu przedszkola w tym w uroczystościach i imprezach organizowanych w przedszkolu;
 16. współdziałania z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami (logopedą) w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 17. prawidłowego prowadzenie dokumentacji: opracowywania miesięcznych planów pracy, prowadzenia dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
 18. dokonywania ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka;
 19. opracowania lub wyboru i przedstawienia programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;
 20. kierowania się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowania jego godności osobistej;
 21. dbania o wystrój powierzonej opiece sali;
 22. przestrzegania dyscypliny pracy;
 23. przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje pracownicze;
 24. wykonywania czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;
 25. respektowania praw dziecka;
 26. natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;
 27. niezwłocznego zawiadomienia dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

§ 19.

 1. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.
 2. Zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela nauczyciel otrzymuje status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym ( Dz. U z 1997, Nr 88, poz.553, z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział VII

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 20.

 1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych i środowiskowych i jest realizowana we współpracy z:

1) rodzicami,

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

3) placówkami doskonalenia nauczycieli,

4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz rodziny.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodziców, nauczycieli, logopedy, dyrektora przedszkola, pracownika socjalnego, kuratora sądowego.

 2. Działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej obejmowane będą dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych tj: dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, dzieci zaniedbane środowiskowo oraz dzieci szczególnie uzdolnione.

 3. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zostanie utworzony zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który będzie planował i koordynował udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin ustalonego dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych o charakterze terapeutycznym;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora i jest bezpłatna.

Rozdział VIII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 21.

 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do roku, w którym ukończą 5 lat.
 2. W szczególnych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 lat – przyjmując tolerancję od 3 do 6 miesięcy.
 3. Za szczególny przypadek uznaje się:

1) trudną, wyjątkową sytuację rodzinną dziecka,

2) losowe zdarzenie w rodzinie dziecka,

3) uczęszczanie do przedszkola rodzeństwa dziecka,

4) poziom rozwoju dziecka umożliwiający funkcjonowanie w grupie,

 1. samodzielność (dziecko ukończyło trening czystości, podejmuje próby samodzielnego jedzenia, mycia rąk, zdejmowania i ubierania podstawowych części garderoby, rozpoznawania swoich rzeczy, czyszczenia nosa, zna swoje imię).

 

§ 22.

Prawa i obowiązki przedszkolaka.

 1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania;

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;

4) poszanowania jego godności osobistej;

5) poszanowania własności

6) bezpiecznego pobytu w przedszkolu;

7) opieki i ochrony;

8) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

9) akceptacji jego osoby;

10) podmiotowego traktowania;

11) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach;

12) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;

13) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;

14) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;

15) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

16) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym;

17) spokoju i wypoczynku

18) intymności;

19) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju;

20) wsparcia ze strony wszystkich pracowników przedszkola w rozwiązywaniu problemów i trudności,

21) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności

22) popełniania błędów

23) zmienności nastrojów.

  1. Do obowiązków dziecka należą:

1) szanowanie rówieśników oraz wytworów ich pracy, 2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela, 3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym osobom pracującym w przedszkolu, 4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób, 5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci, 6) dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola, 7) nie oddalanie się od grupy, 8) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji, 9) współdziałanie w grupie, 10) stosowanie form grzecznościowych, 11) przestrzeganie zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela, lub innych osób dorosłych, 12) informowanie nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach, 13) dbanie o swój wygląd

3. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Dyrektor przedszkola, Rada pedagogiczna oraz personel przedszkola tworzą warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

5. Wychowankowie przedszkola są objęci dobrowolnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

Nagrody i kary

§ 23.

1. Szczegółowe warunki dotyczące nagród i kar stosowanych w przedszkolu zawiera odrębny dokument pt. System oceniania zachowań dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś”.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, skreślenia z listy wychowanków

§ 24.

 

1. Nabór dzieci do Przedszkola odbywa się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,
3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożenie jej w podanym terminie,

4. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5. Przyjęcia dzieci do placówki dokonuje każdorazowo komisja złożona z trzech nauczycieli.

6. Przyjęcie do przedszkola dzieci kontynuujących naukę jest obowiązkowe.

7. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc w pierwszej kolejności przyjmowane będą:

 1. dzieci z terenu gminy Głusk
 2. rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz rodzeństwo absolwentów,
 3. dzieci rodziców samotnie wychowujących,
 4. dzieci wychowujące się w rodzinie zastępczej,
 5. dzieci z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci),
 6. dzieci z rodzin, w których zaistniały szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną dziecka uzasadniające przyjęcie do przedszkola,
 7. dzieci obojga rodziców pracujących
 8. dzieci nauczycieli i pracowników zatrudnionych w przedszkolu

 

8. Karty zgłoszenia dziecka po terminie będą rozpatrywane w sytuacji kiedy placówka będzie posiadała wolne miejsca.

9. Nie zgłoszenie się dziecka do placówki w terminie 7 dni od daty zgłoszenia na karcie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy.

 

§ 25.

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przedszkola w przypadku gdy:
1) rodzice zalegają z opłatami za przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,
2) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,
3) nastąpi brak współpracy pomiędzy kadrą pedagogiczną a rodzicami/prawnymi opiekunami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka 4) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni

5) rodzice nie przestrzegają rozkładu dnia w przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka),

6) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych.

Rozdział IX

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 26.

Prawa i obowiązki rodziców.

 

 1. Rodzice mają prawo do:

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;

4) wyrażania opinii o planowanych działaniach w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo – dydaktycznych, itp.;
8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola,

9) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i atrakcji proponowanych z pełnej gamy dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola;

10) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;

11) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

12) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu;

13) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej;

14) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych.

2. Rodzice mają obowiązek:

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;

4) niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;

5) informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola o problemach zdrowotnych swojego dziecka;

6) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

7) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

8) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

9) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

10) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu jakichkolwiek leków;

11) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

12) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

13) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);

14) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

15) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

16) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

17) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

18) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

19) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

20) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

§ 27.

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7.00 – 8.30. Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni grupy.

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej.

2a. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.

3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka.

4. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

6. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy.

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela.

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren przedszkola.

10. Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem prosimy kierować do wychowawców grupy przed zajęciami ( do godz. 9.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka.

11. Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela.

12. Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola.

 

§ 28.

Wyposażenie wychowanka.

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.

2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.

3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, całościową garderobę na przebranie. Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają spis materiałów i przyborów do zajęć, w które powinno być zaopatrzone dziecko.

4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek.

5. Nauczyciele grup po wspólnym uzgodnieniu z rodzicami mogą ustalić tzw. Dzień Zabawki. Za zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.

§ 29.

Formy współpracy z rodzicami.

1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego dziecka podczas kontaktów indywidualnych, konsultacji i zebrań z rodzicami.

Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:

a) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;

b) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;

c) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:

- organizację prelekcji, warsztatów z udziałem specjalistów,

- prowadzenie rozmów indywidualnych i konsultacji z nauczycielami,

- organizację zebrań ogólnych i grupowych,

- prowadzenie gazetki dla rodziców;

2. Uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:

a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie wiekowej,

b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,

c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach i trudnościach dziecka.

3. Przedszkole w miesiącach letnich organizuje „ dni otwarte” dla nowo przyjętych dzieci. Na zajęcia zgłaszają się rodzice wraz z dzieckiem. Zajęcia prowadzone są w celu:

a) obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

b) oglądu bazy lokalowej przedszkola, wyposażenia sal;

c) analizy stosowanych metod wychowawczych;

d) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych.

§ 30.


Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola


1. Dotacja z budżetu Gminy Głusk w wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., NR 256, poz.2572 ze zm.)
2. Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Subwencje, darowizny itp.

Postanowienia końcowe

§ 31.

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 32.

 1. Statut wchodzi w życie z dniem 06.11.2017r