STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „KUBUŚ”

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty art. 84 punkt  ( Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004r. ze zm.)

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” ma siedzibę w budynku Urzędu Gminy Głusk w Dominowie, ul.Rynek 1.

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Lublinie dnia 04.08.2005r pod nr 0000239188 XI Wydział Gospodarczy KRS.

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kurator Oświaty w Lublinie.

4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu  i posiada pieczęć o następującej treści:

Niepubliczne Przedszkole „KUBUŚ”   przy Stowarzyszeniu „Szkoła Marzeń”
ul.Rynek 1, Dominów, 20-388 Lublin 6    NIP 713-290-48-60, Regon 060056374,

5. Przedszkole ma również prawo posługiwania się pieczątką organu prowadzącego Przedszkole z nazwą określoną w pkt. 4.

6. Przedszkole Niepubliczne stosuje obowiązujące go postanowienia Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

7. Niniejszy Statut opracowany został na podstawie art. 84 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm). Statut został nadany przez organ prowadzący – Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 2/20    z dnia 14. 08. 200 r.

§ 2.

1. Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku  w godz. od 7.00-17.00.

2. Przerwy w pracy Przedszkola są ustalane przez Dyrektora  w porozumieniu  z organem prowadzącym w zależności od potrzeb rodziców.

3. Przewiduje się posiłki : śniadanie, obiad i podwieczorek.

4. Usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne.

 

Rozdział II

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 § 3.

 Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. / tekst jedn. (Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004r. ze zmianami)/ oraz w przepisach wydanych na jej podstawie. Przedszkole realizuje podstawę programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a w szczególności celem Przedszkola jest:

1. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola,

2. wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,

3. kształtowanie i rozwijanie ich zainteresowań, motywowanie, ułatwianie poszerzania wiedzy o najbliższym i dalszym otoczeniu,

4. współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

5. przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,

6. współdziałanie z rodziną w wychowywaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

7. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności kulturowej   i narodowościowej  poprzez kultywowanie tradycji,

8. udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach konsultacji ze specjalistami z w/w dziedzin.

9. W miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych.

 

 

Rozdział III

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH PRZEDSZKOLA

§ 4.

1. W przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom.

2. W grupie dzieci może być zatrudniona pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.

3. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.

4. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola  (wyjścia i wycieczki).

5. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku – jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

6. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona  z Dyrektorem Przedszkola.

7. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.

8. Szczegółowe zasady organizacji wycieczek zawarte są w regulaminie wycieczek opracowanym przez nauczycieli placówki, dostępnym w dokumentacji przedszkola.

 

§ 5.

Dyrektor Przedszkola powierza grupę opiece nauczycieli:

1. nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci,

2. w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele-specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci,

 

§ 6.

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej osobę pełnoletnią zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

 

Rozdział IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ

§ 7.

Organami przedszkola są:

1.Stowarzyszenie  „Szkoła Marzeń”

2. Rada Pedagogiczna,

3. Rada Rodziców.

§ 8.

Stowarzyszenie ,,Szkoła Marzeń” jest organem prowadzącym Przedszkole. Do obowiązków Stowarzyszenia należy:

1. nadzór, koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami Statutu Przedszkola oraz Statutu Stowarzyszenia,

2. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,

3. zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Przedszkola,

4. stały kontakt z Dyrektorem Przedszkola.

5. występowanie z urzędu w obronie dyrektora, nauczyciela, gdy ustalone dla dyrektora, nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN).

§ 9.

Dyrektora Przedszkola zatrudnia się na podstawie umowy o pracę na czas określony. Dyrektor Przedszkola:

1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola;

2. opracowuje arkusz organizacji pracy Przedszkola;

3. gromadzi informacje niezbędne do oceny nauczyciela i jego awansu zawodowego;

4. udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych;

5. dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program nauczania, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

6. umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola,

7. reprezentuje Przedszkole na zewnątrz;

8. zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pomoc wychowawcy oraz pozostały personel Przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;

9. realizuje założenia i koncepcje przedłożone przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną;

10. zobowiązany jest podawać do publicznej wiadomości do dnia 31 marca zestaw programów wychowania przedszkolnego i podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

11. występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN)

§ 10.

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

- Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,

-  wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.

3.  Do zadań Rady Pedagogicznej należy:

-  współtworzenie planu pracy przedszkola;

-  poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych;

-  pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;

-  planowanie zająć otwartych dla rodziców,

-  ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

-  podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,

-  przygotowanie projektu zmian Statutu Przedszkola,

-  ewentualne wystąpienie z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole o odwołanie dyrektora ze stanowiska,

-  Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców,

-  Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania przedszkolnego, który będzie obowiązywał w placówce przez kolejne 3 lata. W uzasadnionych wypadkach Rada Pedagogiczna może dokonać zmian w przyjętym zestawie programów, lecz zmiany te mogą być wprowadzone dopiero    z początkiem następującego roku szkolnego.

 

§ 11.

1.  W Przedszkolu może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz Przedszkola współpracuje z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań w stosunku do dzieci przez rodzinę  i Przedszkole.

3.  Rada Rodziców ma prawo do:

-  wglądu w roczne plany pracy Przedszkola a także do konsultacji i współrealizacji planów miesięcznych,

-  do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy Przedszkola,

-  spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji i dyskusji  na tematy wychowawcze i dydaktyczne.

Rozdział V

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 12.

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

2.  Przedszkole czynne jest dla dzieci 10 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 5 lat.

4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.

6.  Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa „Arkusz organizacji przedszkola” opracowany przez Dyrektora placówki do dnia 30 kwietnia danego roku.

7.  Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do 30 maja.

8.  W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:
- czas pracy oddziałów Przedszkola,
- liczbę pracowników łącznie,
- ogólną liczbę dzieci.

9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora placówki.

10.  Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na stronie internetowej określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu.

11.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierza się opiekę nad oddziałami, ustalają szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

12.  W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).

13. W ramach czesnego przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe, do których należą:

-  rytmika

-  religia (za zgodą rodziców/prawnych opiekunów wyrażoną na piśmie)

-  grupowe zajęcia z profilaktyki logopedycznej

-  konsultacje logopedyczne

-   indywidualna terapia logopedyczna w oparciu o badanie przesiewowe przeprowadzone na początku każdego roku szkolnego

14. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.

15. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców.

16. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola.

17. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

18. Koszty działalności Przedszkola pokrywane są :

- z dotacji z budżetu gminy z Głusk,

 - z opłat rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola,

- ze środków przekazywanych przez organ prowadzący, z darowizny na rzecz Przedszkola.

19. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów.

20. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

21. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka i ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

22. W przedszkolu obowiązują zasady życzliwej współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami:

23. Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem prosimy kierować do wychowawców grupy przed zajęciami ( do godz. 9.00) lub po zajęciach przy odbiorze dziecka.

24.  Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, problemów mogą mieć miejsce wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela.

25.  Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać dyrektorowi przedszkola .

 

Rozdział VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 13.

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku arkusz organizacji.

3. Nauczyciele Przedszkola posiadają przygotowanie pedagogiczne.

4. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy.

5. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

§ 14.

Nauczyciele Przedszkola zobowiązani są do:

1. planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej,

2. prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania tych obserwacji,

3. współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami/prawnymi opiekunami/,

4.  współpracy z logopedą na terenie przedszkola oraz specjalistami  świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną poza placówką.

5. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w półroczu.

6.  Zgodnie z art.63 Karty Nauczyciela nauczyciel otrzymuje status nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym ( Dz. U z 1997, Nr 88, poz.553, z późniejszymi zmianami).

 

 

Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 14.

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do roku, w którym ukończą 5 lat.

2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 3 lat – przyjmując tolerancję od 3 do 6 miesięcy.

§ 15.

 1. Dzieci mają prawo do:

1)  właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

3)  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

4)  dziecko ma prawo do korzystania z bezpłatnej porady i terapii logopedycznej w przedszkolu oraz z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę na proponowaną formę pomocy,

 5) bezpiecznego pobytu w przedszkolu,

 6)intymności,

 7) zaspakajania swoich potrzeb i rozwijania zainteresowań

 8) indywidualności,

 9)  zabawy,

10) dbania o higienę osobistą,

11)  spokoju i wypoczynku,

12) nietykalności osobistej,

13) akceptacji i szacunku,

14) podmiotowego traktowania,

15) wyrażania własnych myśli, pragnień i  potrzeb,

16) popełniania  błędów,

17) zmienności nastrojów,

18) opieki i pomocy ze strony  dorosłych,

19)  wsparcia ze strony dorosłych w rozwiązywaniu problemów i trudności

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2. Do obowiązków dziecka  należą:

1) szanowanie rówieśników oraz wytworów ich pracy,

 2) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,

  3) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym osobom pracującym w przedszkolu,

  4) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

 5) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,

6) dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie przedszkola,

7) nie oddalanie się od grupy,

8)  zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji,

9) współdziałanie w grupie,

10) stosowanie form grzecznościowych,

11) przestrzeganie zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela, lub innych osób dorosłych,

12) informowanie nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach,

13) dbanie o swój wygląd

3. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

4. Dyrektor przedszkola, Rada pedagogiczna oraz personel przedszkola  tworzą warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.

5. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

6. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź prawni opiekunowie na początku roku szkolnego w miesiącu wrześniu.

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola, skreślenia z listy wychowanków

§ 16.

 

1. Nabór dzieci  do Przedszkola odbywa się każdego roku, w wyznaczonym przez dyrektora terminie.

2. W ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,

3. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożenie jej w podanym terminie,

4. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

5. Przyjęcia dzieci do placówki dokonuje każdorazowo komisja złożona   z dyrektora i nauczycieli.

6. Szczegółowe kryteria przyjęcia dzieci:

-  Dzieci już uczęszczające do placówki i ich rodzeństwo

-  Dzieci z terenu gminy Głusk

-  Dzieci rodziców samotnie wychowujących

-  Dzieci nauczycieli i pracowników oświaty

-  Dzieci obojga rodziców pracujących

-  Dzieci z rodzin wielodzietnych

7. Karty zgłoszenia dziecka po terminie będą rozpatrywane w sytuacji kiedy placówka będzie posiadała wolne miejsca.

8. Nie zgłoszenie się dziecka do placówki w terminie 14 dni od daty zgłoszenia na karcie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy.

                                 

§ 17.

1.Dziecko może być skreślone z listy  wychowanków przedszkola w przypadku gdy:

 1) rodzice zalegają z opłatami za przedszkole i nie wniosą jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,

2) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców,

3) nastąpi brak współpracy pomiędzy kadrą pedagogiczną a rodzicami/prawnymi opiekunami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka.

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

§ 18.

1. Dotacja z budżetu Gminy Głusk w wysokości określonej przepisami art. 97 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., NR 256, poz.2572 ze zm.)

2. Wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców/prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola.

3. Subwencje, darowizny itp.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

 

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWAŃ DZIECKA

W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU „KUBUŚ”

 

System oceniania zachowań dziecka stanowi kluczową kwestię w wychowaniu. Posługiwanie się sprecyzowanymi regułami oceniania uświadamia dziecku, jakie stawiane są mu oczekiwania. Istotne jest również, iż zarówno nauczyciele, jak i dzieci są świadomi, jakie formy nagród oraz kar są przyjmowane w określanych sytuacjach.

 

1. CELE

Kluczową kwestią systemu oceniania są założone cele do których zmierzają zarówno nauczyciele, jak również dzieci. Warto pamiętać, aby zakładały one kluczowe aspekty wychowania dziecka, które zakłada placówka.

Cel główny systemu oceniania:

Wprowadzenie ujednoliconego oceniania dla pracy wychowawczej prowadzonej w Niepublicznym Przedszkolu „KUBUŚ”

Cele szczegółowe systemu oceniania (na podstawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego z dnia z dnia 27 sierpnia 2012r.):

- „budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre, a co złe”;

-  „rozwijanie umiejętności społecznych dzieci”;

- „stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych”;

- „kształtowanie u dzieci przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej”.

 

2. ROZWÓJ DZIECKA W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Ważne jest, aby w opracowaniu systemu oceniania dzieci w wieku przedszkolnym jest znajomość rozwoju dziecka na tym etapie.

Dziecko w wieku przedszkolnym, mimo, iż poszukuje i podejmuje relację z drugim człowiekiem, głównie jednak koncentruje się na własnej osobie. Zadaniem nauczyciela jest pomoc w wkroczeniu w nowe środowisko społeczne oraz w radzeniu sobie z zastanymi sytuacjami[1].

Wiek przedszkolny obejmuje głównie dzieci między 3, a 7 rokiem życia. Charakteryzują się one specyficzną formą działalności, jaką jest zabawa. Istotne jest, że w okresie tym dzieci rozwijają się w różnym tempie, a także różnią się między sobą zarówno cechami psychicznymi jak również fizycznymi[2].

 

W rozwoju dziecka można wyróżnić trzy fazy:

1. Wczesna (3 – 4 lata) – Dzieci w tym wieku są mało samodzielne, posiadają ubogie słownictwo, a także mają trudności z przystosowaniem się do nowego środowiska. Istotne jest również, iż nie potrafią skupić dłuższej uwagi na zabawie oraz efektywniej odbierane są przez nie komunikaty indywidualne niż grupowe.

2. Średnia (4 – 5 lat) – Dzieci na tym etapie są bardziej samodzielne i łatwiej przystosowują się do nowego środowiska. Istotną kwestią tej fazy jest egocentryczność i agresja w stosunku do innych, mimo, iż dążą one do kontaktów z rówieśnikami. Dzieci stają się ciekawe świata zadając dorosłym nieustanne pytania o otaczającą ich rzeczywistość. Rozwija się również wyobraźnia oraz aktywność intelektualna, która rozwijana jest w toku zajęć przedszkolnych. Jednak poznawanie jest jeszcze częściowe ze względu na brak umiejętności logicznego myślenia oraz łączenia faktów i zaistniałych sytuacji.

3. Późna (5,5 – 7 lat) – Dzieci głównie interesują się światem przyrody oraz życiem społecznym. Na etapie tym bardzo szybko przyswajane są informacje głownie poprzez uczestnictwo w pogadankach lub zajęciach. Dziecko ma również większe predyspozycje do skupienia uwagi na danej czynności, bądź poruszanym temacie. Nie stanowi również dla niego problem podejmowania pracy w grupie. Mimo, iż nadal główna aktywnością jest zabawa, jest ona urozmaicona. W czasie jej trwania przypisywane są rożne role, a ustalone reguły są surowo przestrzegane. Wiek ten charakteryzuje się również chęcią pomocy dorosłym oraz posiadaniem wyznaczonych obowiązków. Dziecko na tym etapie potrafi bardziej panować nad swoim zachowaniem, co sprzyja rozwojowi uczuć wyższych tj. społeczne i estetyczne[3].

Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym można rozpatrywać również  w aspekcie fizycznym, motorycznym, procesów poznawczych, mowy, myślenia, uczuć, funkcjonowania społecznego, kształtowania się jego osobowości, postaw i oceny moralno – społecznej, potrzeb i motywów działania oraz ogólnej działalności dziecka[4].

W aspekcie rozwoju fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym, można głównie zaobserwować wzrost masy ciała i wymiarów. Charakterystyczny jest również brak wytrzymałości na wysiłek, monotonny ruch oraz brak umiejętności pozostawania przez dłuższy czas w tej samej pozycji. Sprawność narządów wewnętrznych wzrasta, zaś układ nerwowy regularnie się usprawnia. Dzięki temu dziecko jest w stanie odbierać bodźce zewnętrzne, a także panuje nad swoimi ruchami. Rozwój fizyczny ma istotny wpływ na rozwój motoryczny dziecka, który cechuje się głównie w usprawnianiu postawy lokomocyjnej oraz ruchów manipulacyjnych. Pozwala to na wzrost samodzielności  w czynnościach dnia codziennego. Problem stanowi wykonywanie bardziej precyzyjnych działań, jak wiązanie sznurówek[5].

Z kolei w rozwoju procesów poznawczych zachodzą kluczowe zmiany w sensorycznym i umysłowym poznawaniu świata. Spostrzeżenia dziecka spowodowane są skierowaniem mimowolnej uwagi stąd są przypadkowe. Podobnie jest z uwagą, która jest przelotna i zmienna. Dzieci są w stanie skoncentrować się na bodźcach, które są dla nich atrakcyjne. Doskonalenie uwagi modyfikuje się wraz z wiekiem, przez co chwiejna uwaga mimowolna zmienia się w uwagę dowolną. Należy podkreślić, iż kształtowanie koncentracji ma związek zarówno z temperamentem jak również ze sferą uczuciową dziecka. Istotne jest również kształtowanie się pamięci mimowolnej i dowolnej. W pierwszych latach dziecko zapamiętuje głównie mimowolnie podczas zabawy, zaś w miarę upływu czasu jest w stanie zapamiętywać określone polecenia, a także sięgać pamięcią wstecz po potrzebne informacje[6].

W wieku przedszkolnym usprawnia się również rozwój mowy stając się główną formą komunikacji ze środowiskiem społecznym. Początkowo słownictwo dzieci oparte jest na działaniach, które wykonuje w danej chwili, a także osób, z którymi obecnie przebywa. Następnie słownictwo jest coraz większe, dzięki czemu znika bariera  w sprawnym komunikowaniu swoich potrzeb, myśli i uczuć. Posługiwanie się mową poprzez jej doskonalenie się zostaje uznana przez dziecko, jako najlepsze narzędzie porozumiewania się z otoczeniem[7].

Następnym omawianym aspektem jest rozwój myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym. Proces ten bazuje na myśleniu sensoryczno – motorycznym, konkretno – wyobrażeniowym oraz słowno logicznym. U dzieci w wieku przedszkolnym głównie występuje myślenie konkretno – wyobrażeniowe, które oparte jest głównie na wykonywanych czynnościach i działaniach. Poprzez ich podejmowanie uświadamiają sobie cel, sposoby działania czy też skutki, jakie są ich efektem. Stąd też wykonywane przez dzieci czynności mają charakter poznawczy, zaś myślenie odznacza się głównie subiektywnością i impulsywnością[8].

Istotny jest również rozwój uczuciowy dzieci przedszkolnych, który polega głównie na rozwoju sposobu wyrażania emocji, które są okazywane w momencie ich przeżywania. Główną cechą dziecięcych uczuć jest ich gwałtowność, zmienność, różnorodność, a także sprzeczność. Stąd też wiek ten określany jest, jako niedojrzały psychicznie oraz niezrównoważony. Doskonalenie się rozwoju uczuciowego odzwierciedla się głównie w nabywaniu umiejętności panowania nad swoimi emocjami[9].

Kolejnym obszarem w ramach, którego rozwija się dziecko jest rozwój społeczny oraz kształtowanie się osobowości. Rozwój społeczny w wieku przedszkolnym przejawia się głównie w zabawie. Pozwala on na poznawanie ról społecznych, interakcji z grupą, a także stają się źródłem obserwacji zarówno zachowań prospołecznych, jak również aspołecznych. Z kolei na formowanie się osobowości przedszkolaka głównie oddziałowują osoby znaczące oraz osoby z najbliższego środowiska. Proces ten zachodzi poprzez podejmowane przez dziecko swobodne działania i jego aktywność. Należy pamiętać, że w okresie przedszkolnym osobowość nie zostaje ukształtowana do końca, jednak istotne jest nabycie odpowiednich nawyków, form zachowania się, a także obrania pierwszych wzorów osobowościowych[10].

Z obszarem rozwoju osobowości związany jest rozwój w zakresie postaw i ocen moralno – społecznych. Wiek przedszkolny pozwala na wykształcenie u dziecka samodzielnego przyjmowania postaw wobec otaczającej go rzeczywistości. Z kolei w aspekcie moralności, panujące normy są narzucane przez dorosłych, którzy powinny stanowić moralny wzór do naśladowania[11].

Innym obszarem są potrzeby i motywy działań, które są charakterystyczne na etapie przedszkolnym. Początkowo motywy działań dziecka są warunkowane jego potrzeby fizjologiczne.    W kolejnych etapach związane jest to również z zaspokajaniem potrzeb wyższych takich jak bezpieczeństwo czy uznanie innych osób, zwłaszcza dorosłych[12].

Ostatnim obszarem jest działalność dziecka, która przejawia się głównie w formie zabawy, stąd tez zostanie przedstawiona dokładniej z uwzględnieniem poszczególnych lat dziecka w wieku przedszkolnym. Zabawa i jej przebieg wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat ma istotne znaczenie dla ich dalszego rozwoju. Istotne jest, że zabawa jest główną formą spędzania czasu przez przedszkolaków, stąd też jej rozwój zmienia się w zależności od etapu, na którym znajduje się dziecko. Począwszy od najmłodszych charakteryzuje się ona głównie krótkotrwałością, a także indywidualnością. Dzieci, mimo, że się bawią w jednej sali, ich zabawy są oddzielne, Sporadycznie podejmują wspólne zabawy, a zainteresowanie daną zabawką jest chwilowe. Istotne jest również, że 3-letni przedszkolak zmieniając obiekt zainteresowań zapomina o odłożeniu na miejsce poprzedniego, zaś, gdy zostanie mu zwrócona uwaga, odkładając poprzednią zabawkę porzuca obecną[13].

Z kolei dzieci w wieku 4 lat podejmują wspólne zabawy, które wiernie odwzorowują w stosunku do rzeczywistości. Podczas podejmowanych działań przypisują sobie określone role, a także posiadają zdolność do osiągania kompromisu. Na tym etapie często w różnych kwestiach wzywany jest wychowawca, który powinien podpowiadać dalsze etapy i wątki zabawy, bowiem istnieje jeszcze skłonność do zmiany tematu. Warto zwrócić uwagę, że dzieci czteroletnie chętnie uczestniczą w inicjowanych przez nauczyciela zabawach ruchowych[14].

Natomiast dzieci 5- letnie w podejmowanych przez siebie zabawach tematycznych odzwierciedlają najdokładniej pełnione przez siebie role. Nauczyciel jest w stanie zaobserwować role społeczne, które są prezentowane przez poszczególne dzieci, a także słownictwo, jakim się one posługują. Warto podkreślić, że w czasie zabawy słownictwo grzecznościowe oraz wszelkie reguły przyjmowane są przez wszystkich uczestników. W przypadku braku potrzebnych akcesoriów są one precyzyjnie wykonywane, aby jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywiste przedmioty. Należy zwrócić uwagę, że na etapie tym zabawa jest długotrwała o jednym wątku tematycznym[15].

Ostatnią grupą w wieku przedszkolnym jest grupa 6-latków, która podobnie do pięciolatków precyzyjnie określa temat zabawy, który trwa przez dłuższy czas. W okresie tym dzieci potrzebują dużo ruchu, stąd też preferowane są przez nie zabawy ruchowe. Należy zwrócić uwagę, iż liczba zabaw się zmniejsza, gdy dzieci mają różnorodne materiały do pracy, a zajęcia są dla nich atrakcyjne. Istotne jest również, iż na etapie tym można zauważyć pojawiające się u dzieci poczucie estetyki[16].

 

3.  OCENIANIE ZACHOWAŃ DZIECKA

Rozpatrując kwestię kar i nagród w przedszkolu trzeba  podkreślić, iż największą wartość w wychowaniu dziecka mają oddziaływania pozytywne, takie jak zachęta, uznanie, pochwała, czyli po prostu nagroda. Wszystkie formy nagradzania bardzo silnie oddziałują na uczucia człowieka i stanowią bodziec kierujący jego postępowaniem, a im wyższy stopień świadomości społecznej wychowanka, tym większego nabierają one znaczenia. Dlatego w pracy wychowawczej nauczyciela przedszkola powinny dominować takie sposoby oddziaływania na postępowanie dziecka, które sprawiają mu przyjemność, dają poczucie zadowolenia, a tym samym najlepiej mobilizują do pożądanego wychowawczo postępowania.

Jeżeli   mówimy  o  karach,  to nie  dlatego,   aby   uznać   je  za   pożądany    środek wychowawczy, a jedynie w tym celu, aby pokazać jak należy rozumieć karę w stosunku do dziecka przedszkolnego, w przypadku jego negatywnego zachowania się i uniknąć takich reakcji nauczyciela, które nigdy nie powinny mieć miejsca oraz racjonalnie i z  umiarem  tymi karami dysponować.
Bardzo istotną sprawą w posługiwaniu się karą w przedszkolu jest znajomość systemu wychowawczego stosowanego przez rodziców. Tylko dobra znajomość sytuacji dziecka w rodzinie pozwoli zrozumieć, dlaczego jest ono tak bardzo wrażliwe w sytuacjach trudnych.
Stosowanie kar to z różnych względów bardzo trudny problem w pracy wychowawczej przedszkola, trzeba bowiem zdać sobie sprawę, co dla danego dziecka będzie karą, aby spełniła ona swoja rolę — jako środek wychowawczy. Dla jednego dziecka karą będzie uwaga nauczycielki lub jej niezadowolenie, inne dziecko trzeba odsunąć od rówieśników na pewien czas, a w niektórych wypadkach żadna z tych form nie odniesie skutku. Zależy to od wrażliwości dziecka, jego ambicji, a także doświadczeń związanych z metodami wychowawczymi stosowanymi przez rodziców.

Wychowawca w przedszkolu swoją osobą powinien dostarczać atrakcyjnych wzorów, które dziecko chętnie naśladuje. Dopiero połączenie dwóch elementów – aprobaty  za dobre wykonanie i kary za wyraźne naruszenie wymaganych zasad zdaje się być najskuteczniejszą formą oddziaływania wychowawczego.

Z uwzględnieniem informacji dotyczących rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym oraz wyznaczonych celów stworzony został system oceniania w Niepublicznym Przedszkolu KUBUŚ.

 

Nagradzamy za:

- podporządkowanie się umowom, zasadom wspólnie ustalonym,

- za bezinteresowną pomoc słabszym,

- za wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania (uwzględniając możliwości dziecka),

- za bardzo dobre wypełnianie przyjętych na siebie obowiązków (np. dyżury)

 

Formy nagród:

- pochwała wobec grupy;

- pochwała indywidualna;

- pochwała przed rodzicami;

-pochwała w postaci naklejki (zbieranie określonej liczby naklejek za przestrzeganie panujących w przedszkolu zasad, a następnie wymienianie ich na nagrodę);

- dostęp do czegoś atrakcyjnego;

- nagroda poprzez sprawienie dziecku przyjemności zabawą przez niego wybraną;

- przydzielenie dodatkowych funkcji w grupie.

 

Ustalając normy postępowania musimy również ustalić określone konsekwencje za brak podporządkowania się nim. W tym celu wyłonione zostały niepożądane zachowania, a także formy ich oceny.

 

Negatywną ocenę otrzymujemy za:

- nieprzestrzeganie ustalonych zasad i norm współżycia w grupie i przedszkolu;

- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu i innych;

- agresywne zachowanie skierowane na dorosłych, dzieci i przedmioty (lub przeszkadzanie innym w zabawie);

- niszczenie cudzej własności oraz wytworów prac innych dzieci.

 

Formy oceny zachowań negatywnych:

- słowne upomnienie czyli rozmowa (przypomnienie obowiązujących zasad);

- poinformowanie rodziców o przewinieniu;

- odsunięcie na krótki czas od zabawy (w atmosferze spokoju, szacunku i rzetelnej   informacji dotyczącej czynu, a nie uderzające w charakter dziecka, np. „krzesełko do myślenia”);

- upomnienie wobec grupy;

- zmiana sylwetki na makietce na pole czerwone (oznaczające nieodpowiednie zachowanie);

- poinformowanie rodziców o zachowaniu;

- dalsze działania prowadzone w ścisłej współpracy z rodzicami;

- czasowe odebranie przywilejów (np. pełnienie dyżuru).

 

MAKATKA – Ocenianie zachowań

Makatka jest formą oceniania zachowania dziecka w przedszkolu na podstawie planszy: sylwet i kolorów.

Makatka posiada 3 pola w następujących kolorach i przydzielonych im emblematach :

- zielony (odpowiednie zachowanie, emblemat uśmiechniętej buzi) – oznacza, iż dziecko podporządkowało się umowom oraz zasadom wspólnie ustalonym w przedszkolu, niosło bezinteresowną pomoc słabszym kolegom/koleżankom, nauczycielowi, a także za wzorowe zachowanie, uprzejmość, poszanowanie zabawek-rzeczy osobistych;

- żółty (ostrzeżenie, emblemat niezdecydowanej buzi) – oznacza, iż dziecko nie do końca przestrzegało norm i reguł: nie zawsze reagowało na polecenie nauczyciela, nie chciało sprzątać zabawki po sobie, nie przestrzegało bezpieczeństwa podczas zabawy bądź w toalecie. Zajęcie tego pola daje dziecku możliwość poprawy swojego zachowania.

- czerwony (nieodpowiednie zachowanie, emblemat buzi smutnej) – oznacza, iż mimo wielu upomnień, dziecko nie przestrzegało ustalonych zasadom i norm współżycia w grupie i przedszkolu, stwarzało sytuację zagrażającą bezpieczeństwu własnemu i innych. Odnosi się również do agresywnego zachowania skierowanego na dorosłego , na dzieci lub przedmioty, a także dotyczy przeszkadzania innym w zabawie.

 

W celu ocenienia swojego zachowania dla każdego dziecka przydzielona jest sylwetka, którą dziecko wcześniej samodzielnie ozdabia. Wykonaną sylwetką przedszkolak posługuje się w celu określenia swojego zachowania – zajęcia odpowiedniego pola na makatce.

Kluczowe jest, iż dziecko zmienia pole jedynie na polecenie nauczyciela, nie może zaś samowolnie decydować o zmianie swojej sylwetki. Należy również za każdym razem wyjaśnić dziecku dlaczego zmienia pole oraz jakie kroki musi podjąć, aby wrócić na pole zielone.

 


[1]Zob. D. Waloszek, Etyczność i , dz. cyt., s. 84.

[2] Zob. L. Marszałek, Wiek przedszkolny…., dz. cyt., s.13.

[3] Zob. Tamże, s. 14-15.

[4] Zob. Tamże, s. 15.

[5] Zob. Tamże, s. 15-17.

[6] Zob. Tamże, s. 17-19.

[7] Zob. Tamże, s. 19.

[8] Zob. Tamże, s. 19-20.

[9] Zob. Tamże, s. 20-21.

[10] Zob. Tamże, s. 21-22.

[11] Zob. Tamże, s. 22.

[12] Zob. Tamże.

[13] Zob. Z. Krzysztoszek, Wychowanie…, dz. cyt., s. 84-85.

[14] Zob. Tamże, s. 85-87.

[15] Zob. Tamże, s. 87-88.

[16] Zob. Tamże, s. 88-89.