„Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej” w roku szkolnym 2015/2016

Styczeń 25, 2015
P1000614

Nasze przedszkole pomyślnie wdrożyło program

„SZKOŁA I PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Problem nadwagi i otyłości
Polska pod względem nasilenia otyłości u dzieci i młodzieży znalazła się w przełomowym momencie, istnieje bowiem szansa na zatrzymanie tej światowej epidemii i uniknięcia drogi, jaką przeszły inne kraje, w których – jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia – odsetek dzieci otyłych dochodzi do 20%. W Polsce tempo narastania odsetka takich dzieci ma istotny statystycznie trend wzrastający. Dodatkowo, liczba dzieci wykazujących stan przedotyłościowy, czyli nadwagę, już dorównuje innym krajom.

Cel
Celem programu jest wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie prozdrowotnych postaw i, w konsekwencji, zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym.

Adresaci programu
Program jest adresowany do przedszkoli i szkół, by zmotywować je do podjęcia na własnym terenie działań zapobiegających rozwojowi nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Udział w programie realizujemy poprzez:
- zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków zgodnych z rekomendacjami IŻŻ,
- organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów (dni warzywne i owocowe, zabawy, konkursy i teatrzyki, prace plastyczne),
- organizowanie wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie,
- rozwijanie zdolności przedszkolaków i ich wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne),
- ograniczenie wpływu reklamy żywności i napojów na terenie przedszkola,
- edukację rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury),
- organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej dla rodziców i dzieci,
- edukację dzieci w zakresie aktywności fizycznej,
- edukację rodziców nt. roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju dzieci
Założenia
Program zakłada poddanie przedszkoli i szkół procesowi certyfikacji, który jest odzwierciedleniem ich działalności na rzecz przeciwdziałania nadwadze i otyłości.