Program główny

Podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o program „Od przedszkolaka do pierwszaka” autorstwa I.Brody, wydawnictwa WSiP, jest on ukierunkowany na wszechstronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Zawiera wskazówki do przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej. Kładzie szczególny nacisk na wspieranie rozwoju dzieci o tzw. specjalnych potrzebach edukacyjnych. Daje możliwość wprowadzenia przez nauczyciela własnych modyfikacji i uzupełnień. Treści rozszerzające zawarte w programie ułatwią indywidualne podejście do dzieci.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej, staramy się stwarzać warunki sprzyjające wzmożonej aktywności twórczej dzieci. Na podstawie wiedzy dotyczącej indywidualnych predyspozycji oraz zainteresowań dzieci, zdobytej podczas codziennej obserwacji i diagnozy, sięgamy po metody aktywne, skłaniające dzieci do badania, eksperymentowania i eksplorowania.

SĄ TO:

Metoda aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss

Metoda ta, pokazuje drogę do świata muzyki klasycznej, w sposób atrakcyjny dla małego słuchacza. Nauczyciel dopasowuje dziecięcą aktywność ruchową, taneczną i instrumentalną do dzieł muzyki klasycznej, przez to stwarza dzieciom możliwość zabawy z muzyką oraz pobudza aktywność wewnętrzną przedszkolaka. Sięgamy po tą metodę ze względu na dużą liczbę walorów edukacyjnych.
Etapy pracy z utworem muzycznym wg. Batii Strauss stosowane podczas zajęć:
1. Fabularyzowanie muzyki połączone z prostymi ruchami rytmicznymi.
2. Realizacja w tańcu.,
3. Połączenie tańca z instrumentacją.
4. Rozmowa o muzyce.

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Opracowany przez Weronikę Sherborne system ćwiczeń, wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspakajanych w kontakcie z dorosłymi. Niepowtarzalność tej metody, polega na jej prostocie i naturalności. Podstawowe założenia metody to:
… rozwijanie przez ruch:
1. świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,
2. świadomość przestrzeni i działania w niej,
3. dzielenie przestrzeni z innymi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Normalna aktywność człowieka, wykonywanie przez niego czynności ruchowych o charakterze dowolnym – celowym, jest uwarunkowana świadomością własnego ciała i własnej tożsamości. Jednym ze źródeł tej świadomości, jest kontakt naszego ciała z podstawą: ziemia – podłoga. Stojąc „mocno na ziemi” odczuwamy to podłoże, własne stopy, czujemy własne ciało. Drugim ważnym źródłem odczuwania ciała, jako całości, jest wyczucie centralnej części ciała: brzucha i tułowia jako elementu integrującego ciało. Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne, ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych, dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje, przestaje ona być dla niego groźna. Czuje się ono w niej bezpiecznie, staje się aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze. Zaczyna odkrywać, że dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagrażające, może stać się źródłem współprzeżywania oraz nawiązania bliskiego kontaktu, opartego na zaufaniu i współpracy.

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Celem metody jest jednoczesne usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, lateralizacji, a także orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. W jej założeniu leży koordynowanie czynności słuchowo-wzrokowych i harmonizowanie wszystkich funkcji psycho-motorycznych. Ćwiczenia te, prowadzą do usprawnienia uwagi, percepcji, pamięci, wyobraźni słuchowej i wzrokowej oraz motoryki i koordynacji wzrokowo- słuchowej.
Metoda Dobrego Startu kształci również zdolność rozumienia i posługiwania się symbolami abstrakcyjnymi, co ma szczególne znaczenie dla dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zespołowa forma prowadzenia zajęć, ułatwia nawiązywanie kontaktów społecznych i uczy współdziałania. Warto również wspomnieć o diagnostycznym aspekcie tej metody. Obserwacja trudności dziecka oraz analiza popełnionych błędów, trafnie informują prowadzącego zajęcia o poziomie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych i deficytach rozwojowych dziecka.

Elementy „Dziecięcej matematyki” E.Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej

Program ten obejmuje następujące zakresy tematyczne: orientacja przestrzenna, kształtowanie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności mierzenia, klasyfikacja, wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, układanie i rozwiązywanie zadań, a także konstruowanie gier.

Ramowy rozkład dnia

6.30-8.15 Czynności opiekuńcze i organizacyjne. Zabawy spontaniczne. Ćwiczenia i zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela. Indywidualne wspieranie rozwoju dzieci.

8.15-8.30 Zabiegi higieniczno-porządkowe, czynności samoobsługowe.

8.30-9.00 Śniadanie.

9.00-9.15 Czynności higieniczne (mycie zębów).

9.15-10.30 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.30-11.00 Zabiegi higieniczno-porządkowe, czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania.

11.00-11.30 Obiad/ pierwsze danie.

11.30-12.15 Wycieczki, spacery, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze.

12.15-12.30 Czynności higieniczno-porządkowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania podczas spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

12.30-13.00 Obiad/ drugie danie.

13.00-14.00 Odpoczynek, słuchanie muzyki, zajęcia relaksacyjne, czytanie bajek. Indywidualne wspieranie rozwoju dzieci/ zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, praca z dzieckiem przejawiającym uzdolnienia.

14.00-14.15 Czynności higieniczno-porządkowe.

14.15-14.30 Podwieczorek.

14.30- 15.30 Zabawy ruchowe, badawcze, dydaktyczne.

15.30-17.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci.

Zajęcia dodatkowe

* Kącik logopedyczny

Mowa związana jest z ogromnym obszarem działań każdego człowieka i wpływa na kształtowanie się jego osobowości. Sprawne posługiwanie się językiem, jest jednym z warunków twórczego i aktywnego uczestniczenia człowieka w życiu społecznym. Niewątpliwie stan mowy ma ogromny wpływ na naukę szkolną. Od tego, jak dziecko mówi, zależą w znacznej mierze jego postępy w nauce oraz pozycja społeczna w grupie klasowej. Wady wymowy mogą prowadzić do niepowodzeń szkolnych, dlatego bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie, diagnoza i terapia logopedyczna.

W trosce o naszych wychowanków i w odpowiedzi na prośby rodziców, wyszliśmy naprzeciw potrzebom dzieci, organizując zajęcia logopedyczne.
We wrześniu w naszym przedszkolu przeprowadzane jest przesiewowe badanie mowy Kwestionariuszem obrazkowym Genowefy Demel. Na podstawie badań wyłaniane są dzieci, które kierowane są na indywidualną terapię logopedyczną.
Czas trwania zajęć logopedycznych wynosi 15 minut i jest on uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka.

Terapia logopedyczna koncentruje się na:

• Usprawnianiu aparatu mowy poprzez gimnastykę aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
• ćwiczeniach oddechowych – kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
• wywoływaniu głosek;
• automatyzacji wywołanych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach;
• ćwiczeniach słuchu fonematycznego;
• kształtowaniu wrażliwości słuchowej i wzrokowej;
• wzbogacaniu słownictwa.

Praca logopedy

opiera się również na współpracy z rodzicami dziecka.
Rodzice mają możliwość kontynuowania pracy z dzieckiem w domu, korzystając m.in. z zeszytów ćwiczeń, w których zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, umieszczany jest w nim materiał językowy oraz zalecenia do pracy z dzieckiem. Rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń, dostrzegać postępy i chwalić je. Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre rezultaty.

* Rytmika

Zajęcia rytmiki rozbudzają w dzieciach zamiłowanie do rytmicznego ruchu, przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki. Rozwijają one również pamięć muzyczną i ruchową, umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów oraz następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Dzieci poprzez rytmikę, mają możliwość wyrażać swe przeżycia i uczucia ruchem. Zajęcia łączące ruch z muzyką poprawiają koordynację ruchową, rozwijają wyobraźnię dziecka, wzbogacają słownictwo, poprawiają wymowę, a przede wszystkim umuzykalniają je.

Wiek przedszkolny, to niezwykły czas, w którym dziecko uczy się porozumiewać z otoczeniem. W rytmie muzycznym piosenek, wyliczanek, czy skandowanych tekstów tkwią podstawowe elementy języka, które dziecko musi przyswoić, by nawiązać prawidłowy dialog z otoczeniem. W muzyce są zawarte podstawy przyszłej struktury językowej (zwłaszcza elementy związane z tempem, czasem trwania, odpowiednią intonacją i akcentem). Znajduje to również odzwierciedlenie w ruchu ciała. Śpiew, taniec, ruch, słuchanie i muzykowanie, to bardzo ważne zajęcia w naszym przedszkolu – w ten sposób, odwołujemy się do muzycznych i twórczych uzdolnień, które drzemią w każdym dziecku. Podczas zajęć, staramy się rozwijać twórczą inwencję dziecka np. poprzez improwizacje ruchowe, śpiewanie, granie. Tematyka muzyczna każdych zajęć dobierana jest odpowiednio do pory roku, świąt oraz innych okazji (Dzień Babci, Dzień Matki, Dzień Dziecka, itp.). Wprowadzane są również elementy tańców narodowych.

* Religia

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program nauczania religii rzymskokatolickiej „ Kochamy naszego Boga”.

* Pedagogika zabawy – KLANZA

Celem tych zajęć, jest wzbogacenie form pracy w grupie, umożliwienie aktywności i zaangażowania we wspólne tworzenie. Pozwala również na wyzwalanie spontanicznej radości z twórczego działania w grupie. Poprzez zabawy (np. rozluźniające, odprężające, ruchowe, taneczne) eliminuje zarówno napięcie mięśni, jak i napięcie psychiczne.

* Język angielski

Zajęcia przeprowadzane są poprzez zabawę. Dzieci uczą się nowych słówek, piosenek, a także wierszyków. Aktywizacja oraz różnorodność wykorzystywanych środków pozwala na oswojenie się z nowym językiem.

* Taniec współczesny

W czasie zajęć dzieci poznają różne rodzaje tańca, np. cha-cha, samba. Tworzone są również układy choreograficzne, które dostosowane są do wieku i możliwości grupy. Dzieci mają również możliwość samodzielnego i kreatywnego zaprezentowania ruchów tanecznych. Zajęcia rozwijają zdolność wyczucia rytmu, a także koordynację ruchową.

* Spotkania z książką

W naszym przedszkolu organizowane są również spotkania z autorami książek, podczas których odczytywane są teksty literackie, śpiewane są piosenki, a także prowadzone są rozmowy dotyczące poruszanych w nich zagadnień. Codzienne czytanie tekstów literackich rozwija wyobraźnię dzieci, a także wyrabia w nich nawyk czytania dla przyjemności. Spotkania z książką poszerzają zasób słownictwa oraz umiejętność swobodnego wypowiadania się. Dzieci wyciągają wnioski z przeczytanych utworów, a także oceniają postawy postaci literackich.

* Bajkoterapia

Metoda ta, polega na czytaniu, bądź opowiadaniu odpowiednio dobranych do sytuacji bajek. Jej wykorzystywanie, polega na radzeniu sobie przez dzieci z sytuacjami trudnymi, jakie ich spotykają. Maria Molicka, autorka wielu bajek terapeutycznych, wyróżnia 3 gatunki bajek terapeutycznych: relaksacyjne, psychoedukacyjne oraz psychoterapeutyczne. Bajkoterapia jest doskonałym sposobem dostarczenia dzieciom wiedzy, pozytywnych wzorców postępowania oraz sposobów myślenia i działania, które pomagają w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

Adres

Niepubliczne Przedszkole Kubuś
Dominów
ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 6

Telefon