Procedura

Listopad 29, 2015
zdjęcie

Zarządzenie 1/2015

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”

w Mętowie z O/Z w Dominowie

w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej bezpieczeństwa i higieny w Niepublicznym Przedszkolu „Kubuś” w Mętowie: „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu”.

 

Na podstawie :

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

• Statut Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Mętowie z o/z w Dominowie,

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),

 

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się procedurę „ Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu” w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

1.Zobowiązuje się wszystkich pracowników Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Mętowie z o/z w Dominowie do zapoznania się z treścią procedury.

2.Zobowiązuje się nauczycieli do zapoznania rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z treścią procedury.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik 1

do Zarządzenia 1/2015

z dnia 31 sierpnia 2015r.

Dyrektora Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”

w Mętowie z o/z w Dominowie

 

Procedura

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

Cel procedury

Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

Zakres procedury

Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności.

1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

4. Dyrektor: jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a pracownikom higienicznych warunków pracy.

Sposób prezentacji procedur:

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

Tryb dokonywania zmian w procedurze

1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian mogą być również rodzice .

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 31.08.2015 r.

4. Wprowadza się zmiany w treści zasad z dniem ……………

Opis procedury.

Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę przedszkolną, bądź osobę kompetentną upoważnioną przez dyrektora przedszkola) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

Rodzice lub opiekunowie dziecka winni być powiadomieni o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicy ogłoszeń w kąciku dla rodziców.

1. Dyrektor przedszkola zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

2. Pielęgniarka (lub w sytuacji braku pielęgniarki, bądź higienistki w przedszkolu – osoba kompetentna upoważniona przez dyrektora przedszkola) zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska.

3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

4. W przypadku, gdy rodzice zgłoszą trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor przedszkola we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej, udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy.

5. Rodzice dziecka, które ze względu na absencję nie zostało objęte badaniem kontrolnym, potwierdzają stan czystości skóry dziecka stosownym zaświadczeniem , wydanym przez pielęgniarkę lub higienistkę przedszkolną ( w przypadku braku, osobę, którą dyrektor upoważnił) lub pielęgniarkę z ośrodka zdrowia.

6. Rodzice dziecka, u którego stwierdzono wszawicę po poddaniu się kuracji, przed powrotem dziecka do przedszkola, zobligowani są do badania kontrolnego przeprowadzonego przez pielęgniarkę  lub higienistkę przedszkolną (w przypadku braku osobę, która dyrektor upoważnił ) lub pielęgniarkę z ośrodka zdrowia. Stan czystości skóry głowy dziecka po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców, jest potwierdzony stosownym zaświadczeniem.

7. Pielęgniarka lub higienistka przedszkolna (w przypadku braku, osoba, którą dyrektor upoważnił) po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka (w przypadku braku, osoba, którą dyrektor upoważnił) zawiadamia o tym dyrektora przedszkola w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).