Współpraca z Rodzicami

Współpraca z Rodzicami

Jako nauczyciele wychowania przedszkolnego rozpoznajemy potrzeby i możliwości dzieci w czasie codziennych zajęć, zabaw, prowadząc systematyczne obserwacje i diagnozy a także korzystając z wyników badań prowadzonych przez specjalistów na stałe związanych z naszym przedszkolem (logopeda, pedagog-terapeuta). Bardzo cennym źródłem wiedzy o małym uczniu są rodzice, dlatego w swojej pracy dużo miejsca poświęcamy na współpracę z nimi. Wiele trudu wkładamy w to, aby informować opiekunów dzieci o ważnych wydarzeniach z życia poszczególnych grup. Z naszych doświadczeń znacząco wynika że jeśli rodzice wiedzą dużo na temat inicjatyw podejmowanych przez nauczyciela, często stają się oni jego pomocnikami. Zgłaszając chęć aktywnego udziału w różnych wydarzeniach czują się za nie współodpowiedzialni. Rodzice, którzy wiedzą o wszystkich ważnych aspektach życia grupy, są pozytywnie nastawieni do przedszkola i stają się naszymi sojusznikami.

Nasze przedszkole jako instytucja powołana do realizowania zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych na rzecz dzieci zabiega, aby jednym z ważniejszych czynników warunkujących prawidłową i pełną realizację celów i zadań przedszkola było pozyskanie do współpracy i wspieranie w ich ważnej roli rodziców. W tym celu staramy się przewidywać różne sytuacje, wpływające na nasze wzajemne relacje, tworząc regulacje mamy nadzieję na uniknięcie ewentualnych nieporozumień. Zachęcamy do zapoznania się z następującymi dokumentami.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Kubuś” w Dominowie

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin opracowano w celu zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu.

2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:

„Przyprowadzanie dzieci do przedszkola” – rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali i oddanie pod opiekę nauczycielki.

„Odbieranie dziecka z przedszkola” –rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej u nauczycielki i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka z przedszkola.

4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/ prawni opiekunowie/nauczycielki oraz personel przedszkola.

 

I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i domu.

2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi. W przeciwnym wypadku żaden pracownik nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

3. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez Rodziców ( prawnych opiekunów lub osoby upoważnione ) na terenie przedszkola, np. przed wejściem do budynku, na ulicy, przed salą zajęć, w szatni lub na terenie ogrodu – w sytuacji kiedy nie został odnotowany przez nauczyciela fakt, że dziecko zostało przyprowadzone przez Rodziców do przedszkola (osobiste przekazanie dziecka nauczycielce ) lub kiedy Rodzice lub osoba upoważniona osobiście poinformowały nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. W takich sytuacjach pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą Rodzice (opiekunowie prawni ) lub osoby upoważnione.

4. Osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko, zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie.

5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.

6. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka.

7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie (tylko wtedy będą przestrzegane).

 

II. Odbieranie dziecka z przedszkola

1. Dziecko odbierane jest z przedszkola przez rodziców (prawnych i opiekunów).

2. Wydanie dziecka innym osobom następuje tylko w przypadku pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodziców. Wypełnione oświadczenia rodzice rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub dyrektorowi przedszkola.

3. W sytuacjach wyjątkowych ( np. rodzice pracują w systemie zmianowym) rodzice wnioskują do dyrektora przedszkola o możliwość odbioru dziecka przez starsze rodzeństwo (uczęszczające do gimnazjum lub liceum). Jeśli dziecko ma być wydane osobie niepełnoletniej- rodzeństwu, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka.

4. Osoby upoważnione przez Rodziców lub prawnych opiekunów do odbioru dziecka z przedszkola winny osobiście zgłosić się do nauczyciela w celu odebrania dziecka z grupy bądź też zapytać pracownika przedszkola o wskazanie nauczycielki, którą należy poinformować o odebraniu dziecka z grupy.

5. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

6. Upoważnienia są skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i mogą zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.

7. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej. Wydanie dziecka nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez przez taka osobę dowodu osobistego.

8. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela bądź dyrektora przedszkola o zaistniałej sytuacji oraz w celu uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

9. Na telefoniczną prośbę rodzica czy innej osoby, dziecko może być wydane tylko w przypadku telefonu sprawdzającego do rodzica wykonanego przez pracownika przedszkola i potwierdzającego wcześniejszą informację.

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję.

11. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

12. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście z sali.

13. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką.

14. W trakcie festynów i imprez integracyjnych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice ( prawni opiekunowie, osoby upoważnione), którzy mają obowiązek powiadomienia nauczyciela o zamiarze oddalenia się z terenu placówki.

15. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w oświadczeniu.

16. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom lub osobie upoważnionej – za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.

17. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dziecka z ogrodu bądź z sali zajęć- pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponoszą osoby odbierające ( samodzielne bieganie dzieci po schodach, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę).

 

III. Procedura postępowania w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola

1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie. W przypadku pozostawienia dziecka w przedszkolu na czas przekraczający godziny pracy przedszkola, placówka ma prawo doliczyć dodatkową opłatę.

2. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

3. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

4. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję o powiadomieniu policji.

 

IV. Postanowienia końcowe

1. Z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci przyjętych do Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”, zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola. Fakt ten zaświadczają własnoręcznymi podpisami.

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”.

3. Do przestrzegania zapisów niniejszej procedury zobowiązani są również rodzice, prawni opiekunowie i osoby upoważnione przez rodziców do przyprowadzania i odbierania dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”.

Regulamin wycieczek i spacerów Niepublicznego Przedszkola „KUBUŚ” w Dominowie

ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” w Dominowie. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:

– wycieczki przedmiotowe – wycieczki krajoznawczo- turystyczne – imprezy krajoznawczo- turystyczne

2. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać z podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.

3. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:

· wiek uczestników

· zainteresowania i potrzeby przedszkolaków

· sprawność fizyczna, stan zdrowia

· stopień przygotowania do pokonywania trudności

· ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne

4. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:

· spacery

· krótkie wycieczki

· wycieczki krajoznawczo-turystyczne

5. Planowane wycieczki na dany rok szkolny ujęte są w harmonogramie imprez przedszkolnych.

6. Uczestnicy wycieczek to:

· dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko z poszczególnych grup w zależności od charakteru wycieczki

· opiekunowie( wg obowiązujących przepisów)-w przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieka jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

7. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:

-pochodzących od rodziców uczniów biorących udział w wycieczce

-ze środków własnych Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” , będącego organem prowadzącym przedszkole.

8. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki ,którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka, podpisana przez każdego opiekuna wycieczki.

9. Udział dzieci w wycieczkach wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodzice, prawni opiekunowie).

10.Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

11. Organizując spacery i wycieczki:

· zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,

· nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,

· przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,

· przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo ,współdziałanie i przyjemny nastrój,

· dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,

· zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody,

· zapewniamy właściwą organizację ,tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne

12. Dokumentacja wycieczki zawiera:

· kartę wycieczki

· listę uczestników

· pisemne zgody rodziców

· rozliczenie finansowe

13. Dyrektor wydaje zgodę na wycieczkę i podpisuje kartę wycieczki na min dzień przed jej rozpoczęciem.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.

2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.

3. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, zgody rodziców).

 

ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Kierownikiem wycieczki może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.

2. Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.

3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.

4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.

5. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.

6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.

7. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności przedszkolaków. Służy temu min. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. W przypadku ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka jest bezpośrednio rodzic dziecka.

8. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach , jeśli nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub dodatkowo przydzielona osoba pełniąca rolę opiekuna.

9. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników

10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.

11. Przedstawia rozliczenie rodzicom na najbliższym spotkaniu z rodzicami.

12. Zostawia w sekretariacie przedszkola:

a. kartę wycieczki,

b. kserokopię regulaminu wycieczki,

c. pisemne zgody rodziców,

d. listę uczestników wycieczki

13. Zabiera ze sobą:

a. kserokopię wycieczki

b. regulamin wycieczki,

c. preliminarz finansowy wycieczki, środki finansowe,

d. potwierdzenie wynajmu przewoźnika

e. listę uczestników wycieczki

 

ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.

2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programui harmonogramu wycieczki.

3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.

5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

6. Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.

 

ZADANIA DZIECI – UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.

2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.

3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.

4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.

5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.

6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.

7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.

8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.

9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.

10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.

2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest sala przedszkolna. Przedszkolaki udają się do domów wyłącznie pod opieką rodziców.

3. W trakcie przygotowań do wycieczki, kierownik powinien zapoznać uczestników z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.

4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy ,śnieżycy i gołoledzi.

5. Długość trasy i tempo należy dostosować do wydolności najsłabszego uczestnika każdej wycieczki.

6. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych, należy wycieczkę odwołać.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Sprawy nieuregulowanie niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu Przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.

Adres

Niepubliczne Przedszkole Kubuś
Dominów
ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 6

Telefon