O Przedszkolu Kubuś

„Stowarzyszenie Szkoła Marzeń” powołało do życia Niepubliczne Przedszkole „Kubuś”, które rozpoczęło swoja działalność dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczą w 2005 roku, placówka mieściła się w budynku Zespołu Szkół w Mętowie, a następnie stworzono dwa oddziały zamiejscowe w budynku Urzędu Gminy Głusk w Dominowie, przy ul.Rynek 1.
W wyniku zmian organizacyjnych, obecnie Niepubliczne Przedszkole „Kubuś” mieści się w Dominowie, tworzą go dwa oddziały, do których uczęszcza 38 dzieci. Sale są wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz zabawki dostosowane do wieku przedszkolaków. Posiadamy zielony plac zabaw z huśtawkami, karuzelą, zjeżdżalnią, piaskownicą i bujakami. Celem naszej pracy jest stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju. Pragniemy aby czas spędzony w naszym przedszkolu przyniósł wiele radości. Staramy się zapewnić atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. Dzieci z naszego przedszkola mają możliwość korzystania z zajęć dodatkowych. Uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki, logopedii, religii oraz tańca nowoczesnego. Przedszkole „Kubuś” realizuje zadania wynikające z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. 

Koncepcja Pracy Przedszkola
Niepubliczne Przedszkole „KUBUŚ” w Dominowie

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U,Nr 168, poz. 1324)

Źródła opracowania koncepcji

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji była wiedza z zakresu psychologii rozwojowej dziecka, wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz ocena naszej pracy w oparciu o analizę opinii rodziców oraz specjalistów współpracujących z nauczycielami.

Wstęp

Rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym cechuje się wzbogaceniem i zróżnicowaniem życia uczuciowego. Związane jest to zarówno z dojrzewaniem układu nerwowego, jak i z wpływem oddziaływań środowiskowych. Na okres przedszkolny przypada prawdziwy rozkwit uczuć i ich bogactwo. W tym wieku dziecko przeżywa zazdrość, gniew, strach, lęk, radość, przyjemność, sympatię, zmartwienie, ciekawość. Zaczynają się kształtować uczucia społeczne, moralne, estetyczne i intelektualne.

Dziecko 3- letnie

Jest towarzyskie, kochające, przyjazne, ugodowe i łatwo ulega sugestiom innych. Z łatwością przyjmuje relacje i cechy charakteru osób dorosłych. Charakteryzuje się labilnością uczuć. Są gwałtowne, krótkotrwałe, przechodzą np. z płaczu w śmiech. Przed ukończeniem czterech lat objawia wstydem, brak pewności siebie, okazuje nieśmiałość, obraźliwość i nerwowość.

Dziecko 4-letnie

Jest ufne, demonstruje duże poczucie pewności siebie, wykazuje ciekawość, skuteczność i wytrwałość w działaniu. Dość dobrze panuje nad własnymi emocjami. Traktowane poważnie, rozwiązuje problemy kierując się rozsądkiem. Posiada utrwalone standarty zachowań przyjętych od rodziców i bliskich.

Dziecko 5- letnie

Demonstruje pewność siebie, bywa zarozumiałe, lubi się popisywać, niekiedy stosuje groźby, ale także okazuje przyjacielskość i wspaniałomyślność. Z determinacją dąży do tego by być najlepszym i z wytrwałością ćwiczy nowe umiejętności. Potrafi dość dobrze panować nad emocjami, jest bardziej zrównoważone.

Mając na uwadze fakt, iż w okresie przedszkolnym dziecko styka się z wieloma nowymi emocjami, pojawia się istotna rola dorosłych jako przewodników, w uczeniu nazywania, rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami. Empatia odnosi się do umiejętności właściwego rozpoznawania uczuć innych osób, spojrzenia na sytuację z ich punktu widzenia, a także tworzenia i podtrzymywanie więzi porozumienia z innymi. Znajomość uczuć drugiej osoby wiąże się z właściwym odbieraniem i interpretowaniem przekazów pozawerbalnych, wzmacnia umiejętności społeczne niezbędne w prawidłowym funkcjonowaniu w świecie. Ważnym powodem, dla którego należy rozwijać tę zdolność jest fakt, iż ludzie empatyczni zazwyczaj rzadziej działają pod wpływem impulsu, są bardziej twórczy, kreatywni i skuteczni w rozwiązywaniu problemów, właśnie w takie cechy chcemy wyposażyć naszych wychowanków.

Wizja przedszkola

· Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom którzy współtworzą i współrealizują koncepcję nadając jej osobisty charakter.

· Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości.

· Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

· Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.

· Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

· Wszyscy przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

· Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

· Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

· Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

· Promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku.

· Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

· Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na efektywność pracy

Misja przedszkola

Nasze przedszkole:

· zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo,

· tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka,

· wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców,

· kształtuje postawy moralne, proekologiczne,

· promuje zdrowie fizyczne i psychiczne,

· przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka,

· organizuje sprawne zarządzanie placówką,

· analizuje i ocenia efekty swojej pracy.

Rola nauczyciela – wychowawcy

Dzieci obserwują nas, w tym przypadku naszą ekspresję emocjonalną w różnych sytuacjach i na tej podstawie uczą się wzorów zachowań. Maluch podpatrując zachowania ważnych dla niego osób, rozwija się poprzez modelowanie. Często w naszej pracy mamy takie doświadczenia, że słuchając jakiś wypowiedzi dziecka, czy też obserwując jakieś jego zachowanie mamy wrażenie jakbyśmy widziały jego rodzica. Chcąc czy nie chcąc jesteśmy dla naszego dziecka modelem. To nakłada na nas jako nauczycieli również szczególną odpowiedzialność i konieczność stałej pracy nad sobą.

Nauczyciele muszą stwarzać takie warunki, by dzieci czuły się bezpiecznie mówiąc „nie” w ten sposób wspierają rozwój ich granic. Oczywiście nie można zostawiać swobody ich decyzji we wszystkich sprawach , muszą jednak pamiętać że, poprzez sprzeciw dziecko odcina się od tego, czego nie lubi, pozwala mu ono dokonywać wyborów i chroni je. Właściwe reagowanie na dziecięce „nie” ma istotne znaczenie dla rozwoju osobowości. Drugim zadaniem stojącym przed wychowawcami jest uczenie respektowania cudzych granic. Dziecko powinno umieć nie tylko mówić „nie”, ale i przyjąć „nie” drugiego człowieka. Dobrze jest jeśli rodzice wytyczają a nauczyciele podtrzymują i zachowują granice stosowne do wieku dziecka. Nie należy na przykład ulegać dziecięcym napadom histerii i próbom za wszelką cenę „postawienia na swoim”. W takich sytuacjach należy rozmawiać, wyjaśniać, jakiego zachowania oczekujemy, co powinno zrobić dziecko i w razie potrzeby wyciągnąć konsekwencje. Proces tworzenia się granic jest dobrze widoczny już u trzylatków, dobrze jest jeśli dzieci w tym wieku:

· nawiązują relacje emocjonalne z drugim człowiekiem bez rezygnacji z poczucia własnej odrębności oraz z prawa do tej odrębności,

· potrafią odmawiać innym bez lęku przed utratą ich miłości i akceptacji,

· przyjmują odmowę bez wycofania się emocjonalnego.

Im wcześniej człowiek nauczy się prawidłowych granic, tym mniej zagubienia doświadcza później

Nauczyciel:

· ABY DZIECI BYŁY WRAŻLIWE – TRAKTUJEMY JE GODNIE

· ABY DZIECI SZANOWAŁY I LUBIŁY SIEBIE I INNYCH – TRAKTUJEMY JE Z SZACUNKIEM

· ABY DZIECI UMIAŁY OKAZYWAĆ UCZUCIA I RADZIĆ SOBIE Z NIMI -OKAZUJEMY SZACUNEK DLA ICH UCZUĆ I POKAZUJEMY JAK RADZIĆ SOBIE ZE SWOIMI UCZUCIAMI

· ABY DZIECI MIAŁY DO NAS ZAUFANIE I OTWORZYŁY SIĘ PRZED NAMI- STANOWIMY DLA NICH OPARCIE

· WYZNACZA ZASADY RESPEKTUJĄC GRANICE DZIECKA

· JASNO OKREŚLA WYMAGANIA, JEST STANOWCZY I KONSEKWENTNY

· STANOWI PRZYKŁAD (ważne jest co robi, a nie co mówi)

· UDZIELA INFORMACJI DZIECKU O TYM CO POTRAFI

· ROZMAWIA Z DZIECKIEM TAK CZĘSTO JAK TO MOŻE, UWAŻNIE SŁUCHA

· STARA SIĘ ZBILANSOWAĆ POTRZEBY DZIECKA Z POTRZEBAMI INNYCH DZIECI W GRUPIE, UCZY EMPATII

· UCZY DZIECKO ODKŁADANIA W CZASIE ZASPOKOJENIA PRAGNIEŃ, ( odraczania przyjemności)

· MÓWI O UCZUCIACH

· POMAGA DZIECKU NAZYWAĆ JEGO UCZUCIA I JE AKCEPTOWAĆ

· STARA SIĘ ŁĄCZYĆ PRZEŻYWANIE EMOCJI Z POTRZEBAMI, A NIE ZE ZDARZENIAMI ” Złoszczę się, kiedy kłócicie się obok mnie, bo chciałam dokończyć rozmowę z Jasiem” zamiast „Jestem zła, bo robicie hałas”

· NIE KRYTYKUJE I NIE OCENIA ŻADNYCH UCZUĆ DOŚWIADCZANYCH PRZEZ DZIECKO

· NIE ZAPRZECZA UCZUCIOM DZIECKA

· NIE OCZEKUJE OD KILKULATKA, BY ZAWSZE WIEDZIAŁ, CO I DLACZEGO CZUJE, ANI POTRAFIŁ KONTROLOWAĆ EMOCJE W KAŻDEJ SYTUACJI

· PODPOWIADA DZIECKU, JAK MOŻE WYRAZIĆ UCZUCIA W SPOSÓB BEZPIECZNY DLA SIEBIE I INNYCH

Wizja dziecka w naszym przedszkolu

Nasza działalność dydaktyczno-wychowawcza w głównej mierze zmierza do nauczenia dziecka zachowań aprobowanych społecznie, pełnienia ról akceptowanych przez grupę społeczną, a także rozwijania życzliwego stosunku do ludzi. Staramy się budować w dzieciach inteligencję emocjonalną związaną z umiejętnością podzielania doświadczeń emocjonalnych innych osób, dostrzegania i rozumienia ich przeżyć. Sądzimy że u podstaw każdej zdrowej relacji leży wolność odmowy lub sprzeciwu, staramy się respektować granice dziecka, wyznaczając zarazem to czego względem jego zachowania oczekujemy.

Model absolwenta

Dziecko kończące nasze przedszkole:

· jest wrażliwe,

· szanuje i lubi siebie i innych,

· okazuje uczucia i podejmuje próby radzenia sobie z nimi,

· doskonali zdolność do wczuwania się w uczucia innych,

· doskonali motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

· rozwija zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,

· posiada umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

· doskonali umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,

· posiada umiejętność współpracy w grupie,

· posiada umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

· wykazuje tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

· jest samodzielne,

· doskonali odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami),

· posiada zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób,

· wie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,

· posiada podstawową wiedzę o świecie,

· czerpie radość z własnych osiągnięć i odczuwa satysfakcję z samodzielnie wykonanych zadań,

· zna prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,

· zna zasady bezpieczeństwa, zasady higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

· zna zasady kultury współżycia, postępowania,

· zna kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

· rozumie potrzebę szanowania przyrody i środowiska,

· występuje publicznie – reprezentując grupę i przedszkole,

· dzieli się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami

Dziecko ma prawo do:

· życia i rozwoju,

· swobody myśli, sumienia i wyznania,

· miłości i ciepła,

· spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

· wyznaczania i obrony własnych psychologicznych granic, których innym nie wolno naruszać,

· snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

· indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

· pomocy i wsparcia przy pokonywaniu trudności i doświadczaniu niepowodzeń,

· wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

· nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi,

· zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

· nauki, informacji,

· badania i eksperymentowania,

· do wiedzy jakiego zachowania oczekuje się od niego,

· doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

Cele główne

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

· Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

· Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

· Efektywna współpraca z rodzicami wpływa na jakość pracy przedszkola.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

· Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

· W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

· Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

· Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

· Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV Zarządzanie przedszkolem.

· Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju.

Cele szczegółowe

· Realizacja założeń reformy oświatowej.

· Zapewnianie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i kształcących, a także możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci.

· Dbanie o wysoki poziom pracy wychowawczo-kształcącej, a także atrakcyjną ofertę edukacyjną.

· Realizacja działań wychowawczych nauczycieli uwzględniających system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

· Wykorzystywanie stylu pracy kadry pedagogicznej opartego na podążaniu za inicjatywą dziecka w ramach wytyczonych granic.

· Promowanie zdrowego stylu życia dziecka w domu i w przedszkolu – realizacja programów promujących zdrowy styl życia.

· Ścisła współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci.

· Informowanie rodziców o postępach edukacyjnych dziecka.

· Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy,

· Promowanie znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju społeczności.

Kryteria sukcesu

· Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.

· Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.

· Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.

· Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.

· Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.

· Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.

· Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.

· Liczny udział dzieci w inicjatywach zachęcających do działań prospołecznych itp.

· Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, księgozbiór, płytotekę, materiały metodyczne i inne media.

· Dbanie o infrastrukturę przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.

· Tworzenie klimatu w placówce sprzyjającego rozwojowi nauczyciela w sferze zawodowej i osobistej.

Sposoby motywacji dzieci

Zawarte w dokumencie „System wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci”.

Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci:

· przeprowadzenie diagnozy wstępnej i końcoworocznej,

· szczegółowe rozpoznanie sytuacji dziecka z użyciem narzędzi badawczych (kwestionariusz dla rodzica), bieżące monitorowanie, dokumentowanie wyników, wspomaganie rozwoju,

· informowanie rodziców o stanie rozwoju dziecka po diagnozie wstępnej i końcoworocznej,

· półroczna ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy,

· bieżące wspieranie rozwoju dzieci, praca według opracowanego programu, dokumentowanie wyników obserwacji,

· przeprowadzenie diagnozy końcowej, wnioski do dalszej pracy.

Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:

· prezentacji dokonań dzieci (występy, wystawy),

· teczek prac i innych dokumentów,

· arkuszy obserwacji rozwoju dziecka,

· materiałów reportażowych (zdjęcia, filmy itp.),

· indywidualnych rozmów z dzieckiem,

· zbieraniu informacji zwrotnej o dziecku od rodziców, nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe, specjalistów pracujących z dzieckiem w przedszkolu i poza nim.

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

· ankiet,

· rozmów z innymi nauczycielami, rodzicami,

· obserwacji zajęć

· obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

· arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela,

· innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela.

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

· nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

· nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

· informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

· rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie konsultacji i indywidualnych rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

· na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka,

· informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

· nauczyciele przekazują informację rodzicom o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaję się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole.

Zasady pracy

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

· Zasada indywidualizacji

· Zasada integracji

· Zasada wolności i swobody działania

· Zasada aktywności

· Organizowania życia społecznego

· Zaspakajania potrzeb dziecka

Metody pracy

·Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane będą metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem ww. metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka:

· metoda prof. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej- dziecięca matematyka,

· Ruch Rozwijajacy Weroniki Sherbone- zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu.

· opowieść ruchowa

· gimnastyka ekspresyjna

· gimnastyka rytmiczna

· pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji.

· Metoda dobrego startu – metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania – alfabet piosenek – śpiewane literki – wierszyki do rysowania.

· relaksacja

· bajkoterapia

· zabawy paluszkowe

· techniki parateatralne

· drama

· pantomima

Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

· wybitnych uzdolnień,

· niepełnosprawności,

· niedostosowania społecznego,

· zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

· specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,

· zaburzeń komunikacji językowej,

· choroby przewlekłej,

· sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

· zaniedbań środowiskowych,

· trudności adaptacyjnych,

· odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

1. Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

2. Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

· poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną),

· zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

· zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,

· porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

· działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Sposoby współpracy z rodziną dziecka

Cele:

· dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

· wszechstronny rozwój dziecka,

· nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

· zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami, programami pracy,

· przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

· przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

· przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

· wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

· propagowanie aktywnego udziału rodziców dzieci w życiu grupy i przedszkola,

· zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

· podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

· ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

· promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami:

· zebrania ogólne z rodzicami,

· zebrania grupowe,

· zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,

· konsultacje indywidualne,

· prowadzenie kącika dla rodziców (informacje, eksponowanie prac,),

· organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,

· organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,

· organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,

· włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych, konkursy, wycieczki,

· angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym Współpraca z innymi przedszkolami i szkołami:

· przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach, festiwalach wspólnie z innymi przedszkolami,

· zapraszanie koleżanek z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

· uczestniczenie w lekcjach prowadzonych w klasach pierwszych szkół podstawowych, badanie losów absolwentów.

Współpraca z innymi instytucjami:

· Urzędem Gminy Głusk ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),

· Komendą Miejską Policji- bezpieczeństwo, profilaktyka, prewencja

· Ochotniczą Strażą Pożarną- bezpieczeństwo,

· Muzeum Lubelskim,

· Biblioteką Gminą,

· Ośrodkiem Zdrowia,

· Teatrem Muzycznym w Lublinie ,Teatrem im. H. Ch. Andersena w Lublinie

· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w Lublinie,

· Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

· Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Lublinie

Promocja przedszkola

Działania promocyjne obejmują:

· podnoszenie jakości pracy placówki w celu wypracowania dobrej opinii instytucji w środowisku lokalnym,

· popularyzowanie wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym,

· wspieranie rodzin mających utrudniony dostęp do korzystania z usług wychowania przedszkolnego ze względu na trudną sytuację materialną,

· prowadzenie strony internetowej przedszkola,

· organizacja uroczystości o zasięgu lokalnym (piknik rodzinny),

· prezentacja placówki w lokalnych mediach (gazetka gminna),

· dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

· upowszechnianie informacji o przedszkolu.

Dalsza praca nad naszą koncepcją:

„Koncepcja pracy przedszkola” jest dokumentem, który stale udoskonalamy. Każdy nauczyciel po zapoznaniu się z jego treścią ma prawo wnosić propozycje innowacji. Zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego. Raz w roku podjęta będzie dyskusja na zebraniu rady pedagogicznej dotycząca w weryfikacji założeń przyjętych w dokumencie. Rodzice zostaną zapoznani z „Koncepcją pracy przedszkola” na zebraniach grupowych.

Spis treści:

1. Podstawa prawna
2. Źródła opracowania koncepcji
3. Wstęp
4. Wizja przedszkola
5. Misja przedszkola
6. Rola nauczyciela – wychowawcy
7. Wizja dziecka w naszym przedszkolu
8. Model absolwenta
9. Cele główne
10. Cele szczegółowe
11. Kryteria sukcesu
12. Sposoby motywacji dzieci
13. Sposoby diagnozowania osiągnięć dzieci
14. Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli
15. Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci
16. Zasady pracy
17. Metody pracy
18. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
19. Sposoby współpracy z rodziną dziecka
20. Sposoby współpracy ze środowiskiem lokalnym
21. Promocja przedszkola

Adres

Niepubliczne Przedszkole Kubuś
Dominów
ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 6

Telefon