„Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Mętowie”

Kwiecień 12, 2017
biegnące dzieci

 

Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w dniu 30.03.2017 roku podpisało umowę o przyznaniu pomocy Nr 00033-6935-UM0310089/16 na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Krótki opis operacji: Operacja pn.: „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Mętów” obejmuje w swoim zakresie: budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, zagospodarowanie terenu, monitoring do końca 2017 roku.

Cel operacji: Stworzenie w Mętowie infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej poprzez budowę placu zabaw i zewnętrznej siłowni do końca 2017 roku wraz z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz innowacyjności. Cel zostanie osiągnięty poprzez budowę 1 szt. placu zabaw; budowę 1 szt. siłowni zewnętrznej; zagospodarowanie terenu wraz z monitoringiem poprzez następujące wskaźniki jego realizacji:

- liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 2 szt.

Planowane wyniki operacji: W ramach realizacji planowanej inwestycji Wnioskodawca przewiduje, iż osiągnięte zostaną następujące wskaźniki rezultatu:

1. Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej – rok 2018 – 400 osób.

Wnioskodawca planuje, iż co roku liczba korzystających będzie wzrastała o 10 % w porównaniu do roku poprzedniego

2. Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i skierowane na innowacyjność – rok 2018 – 1 szt.                                                                                                                                    W ramach projektu powstanie oświetlenie solarne, zasilające w energię z odnawialnych źródeł energii obszar placu zabaw.